Personeelskwesties in sleutelsectoren: een resultaat van hiërarchie en bestuursstructuur?

Inmiddels lezen wij dagelijks over de vele personeelsproblemen die er zijn in sectoren als gezondheids- en welzijnszorg, onderwijs, jeugdzorg, politie of organisaties als Schiphol en die maar niet worden opgelost wat leidt tot een hoog ziekteverzuim, tekorten die problemen veroorzaken voor burgers door wachtlijsten in de zorg, toenemende problemen voor jongeren, veiligheid op straat en lange wachtrijen om te vliegen. Wat is daar nu de oorzaak van?

Bestuurders, directie en management zien zich namelijk te vaak als de spil in de verandering waardoor organisaties hiërarchisch aangestuurd blijven, controlesystemen in de kern onveranderd of vaak uitgebreid worden en er nauwelijks ruimte is voor de “gamechangers” in de organisatie.  De veranderingen zijn overwegend cosmetisch van aard en richten zich meer op hippe en fancy namen voor organisatieverandering dan de wezenlijke verandering zelf. Hieronder leggen we de sector gezondheidszorg en welzijn onder de loep.

Nummer één ziekteverzuim in Nederland

Diverse recente onderzoeksrapporten en statistieken ondersteunen deze stellingname. Volgens de cijfers van het CBS is de sector gezondheids- en welzijnszorg. nummer één in ziekteverzuim in Nederland. Veel hoger dan gevaarlijke beroepen in de bouw en industrie. Het tweejaarlijkse profielrapport “State of Health in the EU” schaalt Nederland weer lager in op nummer 13 van de 27 EU landen in de EU. De premier en ministers zouden eens moeten stoppen om op TV steeds weer het mantra te roepen dat Nederland tot de top van de wereld qua gezondheidszorg behoord. Dat is simpelweg niet zo. De zorg in Nederland is nog steeds goed, maar het heeft geen zin de kop in het zand steken.

“De urgentie op de werkvloer vertaalt zich niet in veranderkracht op zorgorganisatieniveau”

Het recente rapport van Gupta Strategists onderstreept de bovengenoemde stelling met haar conclusie dat het tekort aan personeel in de zorg verwijtbaar is aan het tekort aan urgentie bij de bestuurders in de zorg. “De urgentie op de werkvloer vertaalt zich niet in veranderkracht op zorgorganisatieniveau” is het keiharde oordeel van de onderzoekers.

Minister Kuipers bestrijdt deze conclusie van Gupta. De minister ziet juist dat “die urgentie met stip bovenaan staat. Dat staat op één, op twee en op drie. Dan komt er een hele lange tijd niets en dan komt de rest. Die aandacht is er bij de divisiedirecteur, bij de verpleegkundig teamleider en de zorgbestuurder.” meldt Skipr in een artikel waarin Kuipers om commentaar wordt gevraagd op het rapport.

43% van de zorgverleners verlaat de zorg binnen twee jaar

Eind vorig jaar rapporteerde de onafhankelijke adviescommissie “Werken in de zorg” van het kabinet ook al dat de actieplannen voor meer personeel in de zorg niet voldoen. 43% van de zorgverleners verlaat de zorg binnen twee jaar na het afronden van de opleiding was hun conclusie. Er is gebrek aan loopbaanperspectief en nauwelijks inhoudelijke uitdaging in het werk, zijn volgens de commissie daarvan de belangrijkste redenen. Salaris staat pas op de zevende plaats.  “Sommige werkgevers denken nog steeds dat een beter fietsenplan het antwoord is”, liet commissievoorzitter Doekla Terpstra in de Trouw weten. “Die hebben het nog altijd niet begrepen.”

Bijna 40% van de verpleegkundige adviesraden in Nederland voelde zich aan de kant geschoven door hun raad van bestuur

Ook de Raad Volksgezondheid & Samenleving van het ministerie van VWS onder leiding van oud-staatssecretaris Bussemaker concludeerde in het rapport “Applaus is niet genoeg”, dat waardering van zorgverleners in eerste instantie gaat over het bieden van passende arbeidsvoorwaarden, dat zorgverleners betekenisvolle zeggenschap over de inhoud van het werk en de organisatie van zorg missen en dat een vruchtbare samenwerking belangrijk is om hun beroep goed uit te kunnen oefenen. “Tijdens de coronacrisis zagen zorgverleners ook hoe snel hun inspraakorganen worden ‘vergeten’ als de druk hoog is. Bijna 40% van de verpleegkundige adviesraden in Nederland voelde zich aan de kant geschoven door hun raad van bestuur, terwijl de medische staf en bedrijfskundigen automatisch een plek kregen in het crisisteam.” valt onder meer in het rapport te lezen.

Zorgverleners besteden 40 procent van hun tijd aan administratie

Naar aanleiding van een onderzoek van de denktank “Ontregel de Zorg” kopte het zorgvakblad Zorgvisie in 2017 al “Zorgverleners besteden 40 procent van hun tijd aan administratie.” en de wijkverpleegkundige zelfs 50%. Typische resultaten van nauwelijks slagende verandertrajecten binnen hiërarchisch gestuurde organisatiemodellen.

Inattentional blindness

Politici, bedrijfskundigen en managers blijven steevast steken in het Tayloriaanse model. Hierbij geldt als uitgangspunt dat werkzaamheden exact gespecificeerd of geprotocolleerd moet worden. Men gaat er namelijk vanuit dat mensen onvoldoende in staat zijn om zelf na te denken. Zij moeten zich volledig vormen naar de organisatie zelf. Op deze manier blijven zij vastgeroest in oude theorieën, modellen en KPI’s. Hierdoor ontstaat in feite een vorm van “inattentional blindness” en ontgaat de kern van de problematiek waardoor de samenleving vastloopt en men alleen nog maar zoekt naar technocratische oplossingen om de vaak complexe problemen het hoofd te bieden. Minister Kuipers laat daarom ook in het artikel van Skipr weten de voorkeur aan robots te geven die ouderen wassen en hiermee het  personeelstekort op te lossen.

Vraag naar nieuwe organisatievormen

Het wordt nu echt tijd dat we afstappen van het idee dat alleen bedrijfskundigen in staat zijn om de zorg te organiseren. Moderne organisatievormen waaronder bijvoorbeeld het Stamcelorganisatiemodel bieden hedendaagse professionele zorgverleners voldoende ondersteuning om los van dwingende, wantrouwende hiërarchie de zorg doelmatiger, goedkoper en beter te organiseren. Dergelijke organisatievormen kenmerken zich onder andere door een hoge mate van transparantie, vertrouwen en een open cultuur. Binnen dit model kunnen individuen en communities deelnemen, wordt kennis en ervaring gedeeld en is er geen sprake van hiërarchie.

Sturen op geluk van werknemers

Organisaties zouden daarnaast meer moeten sturen op geluk. Ap Dijksterhuis, hoogleraar Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen zegt in Radbout Recharge ‘De effectiefste manier om gelukkig te worden, is door te proberen anderen gelukkig te maken’. Precies waar de zorg over gaat, Agape. Uit diverse onderzoeken blijkt dat geluk bijdraagt aan een hogere productiviteit, 10%-12% zijn daarbij goed haalbaar. In Nederland alleen al betekent dit een extra capaciteit vergelijkbaar met ruim 140.000 gelukkige zorgverleners, waardoor Kuipers’ robots voorlopig nog in China kunnen blijven.

Agape

Agape is de hoogste vorm van de liefde en vertaalt zich binnen het Stamcelorganisatiemodel naar de vaste intentie tot het hoogste goed van de ander. Uniek is dat door toepassing van geïntegreerde moderne psychologische en meta-fysische technieken agape, authenticiteit en zingeving individueel meet- en stuurbaar gemaakt zijn.

=======================

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werkenden/ziekteverzuim

 https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/2021_chp_nl_dutch_0.pdf (pag. 4)

https://gupta-strategists.nl/studies/uitweg-uit-de-schaarste

https://www.skipr.nl/nieuws/kuipers-bij-nieuwe-coronagolf-is-er-te-weinig-zorgpersoneel/

https://www.skipr.nl/nieuws/kuipers-bij-nieuwe-coronagolf-is-er-te-weinig-zorgpersoneel/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-de-zorg/werkgelegenheid-in-zorg-en-welzijn

https://www.trouw.nl/zorg/de-actieplannen-voor-meer-personeel-in-de-zorg-voldoen-niet~bdb62d1e/

https://www.raadrvs.nl/binaries/raadrvs/documenten/publicaties/2020/11/10/applaus-is-niet-genoeg/Advies+RVS+Applaus+is+niet+genoeg.pdf

https://www.zorgvisie.nl/administratie-zorgprofessionals/

https://www.ru.nl/nieuws-agenda/meer-info/2018/juli/gelukkig-doe-ander/

https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/dsgroi/papers/manuscriptandappendix.pdf

MENZIS VERGOEDT AL ZEVEN MAANDEN 194 VAN HUN VERZEKERDEN NIET

MENZIS VERGOEDT AL ZEVEN MAANDEN 194 VAN HUN VERZEKERDEN NIET

194, veelal oudere en kwetsbare, verzekerden die aangewezen zijn op noodzakelijke zorg hangt ingrijpende incassomaatregelen boven het hoofd, omdat hun zorgverzekeraar Menzis onterecht weigert de zorg te vergoeden.

Op negen juni aanstaande is er bij de meervoudige kamer van de Rechtbank in Arnhem een zitting tegen zorgverzekeraar Menzis uit Wageningen, omdat zij aan 194 van hun verzekerden al sinds 1 november 2019 de ingediende nota’s niet vergoeden. De openstaande facturen van deze cliënten voor de geleverde zorg zijn in de afgelopen zeven maanden tot dramatische hoogte gestegen en de zorgverleners zitten daardoor al die tijd zonder inkomsten.

“Incassomaatregelen op deze, voornamelijk oudere en zieke mensen, hebben wij tot heden nog uitgesteld. Omdat wij dit onmenselijk vinden en de cliënten zelf het geld niet hebben. Dit zal dan zelfs tot privé faillissementen kunnen leiden van mensen die vaak in de laatste fase van hun leven verkeren en aangewezen zijn op de noodzakelijke zorg. Ik vind dit wel een hele lastige beslissing omdat wij zowel belangen van cliënten als zorgverleners behartigen en vooral zorgverleners hiervan enorm de dupe zijn. Als je amper de benzine nog kunt betalen om naar je cliënten te kunnen gaan is dat heel dramatisch en verdrietig  ” aldus Paul Hager oprichter van Zuster in de Buurt.

Zuster in de Buurt

Zuster in de Buurt is een landelijk werkende organisatie die voor de kleinere en zelfstandige zorgverleners in de wijkverpleging de belangen behartigt.  Zij ondersteunt haar deelnemers bij de ingewikkelde en tijdrovende administratieve procedures die door de zorgverzekeraars zijn opgelegd, ondersteunt bij de diverse wettelijke vereisten en faciliteert haar deelnemers om op een meer menselijke wijze de zorg in kleine teams tegen gemiddeld 30% lagere kosten te organiseren.

Zuster in de Buurt is gebaseerd op een door de heer Hager vanaf 2007 doorontwikkelde vernieuwde organisatiemethodiek, Stamcelorganisatie. Hiermee worden onnodig hoge overheadskosten gedecimeerd, de kwaliteit van dienstverlening verbeterd en mensen worden gelukkiger in hun werk.

Kwaliteit van wijkverpleging holt achteruit, ziekteverzuim tweemaal hoger dan in de bouw

Door de steeds verdere vergrijzing van Nederland en de bezuinigingen in de wijkverpleging holt de kwaliteit van de wijkverpleging de afgelopen jaren hard achteruit. Dit vindt ook zijn weerslag op de zorgverleners, waardoor het ziekteverzuim in de wijkverpleging al tweemaal zo hoog is als bij de meer gevaarlijke beroepen, bijvoorbeeld de bouw. Het ziekteverzuim is inmiddels gestegen tot ca. 8% waarvan een groot deel van de zorgverleners thuis zit met ernstige burn-out klachten.

Vooral de hoog opgeleide en meer ervaren zorgverleners hebben daarom jaren geleden besloten dat deze zorg beter en persoonlijker kan. Door middel van kleine teams die goed op elkaar zijn afgestemd en een directe relatie onderhouden met de huisartsen werken zij zelfstandig zonder de zware druk op hun schouders van overgeorganiseerde instellingen. Ook cliënten lopen steeds vaker aan tegen lange wachttijden bij de grotere instellingen. En onder meer door de slechte planning en hoge ziekteverzuim bezoeken jaarlijks tientallen tot wel boven de honderd verschillende zorgverleners jaarlijks een individuele cliënt. Dat wordt door cliënten als onplezierig ervaren en gaat dan ook ten koste van de kwaliteit van de zorg. “Ooit zei een cliënt van ons uit Arnhem op humoristische wijze dat zij net zo goed op maandagochtend naakt over de markt kan lopen, want half Arnhem heeft mij toch al naakt gezien”. Helaas een bittere waarheid.

Zorgverzekeraars erkennen de goede kwaliteit kleine zorgteams

Zorgverzekeraars erkennen dit zelf ook zoals blijkt uit het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opgestelde document Monitor Contractering wijkverpleging 2019. Daarin schrijft de NZa: “Zorgverzekeraars onderkennen dat ongecontracteerde zorg voor de patiënt prettig kan zijn. Ongecontracteerde aanbieders werken vaak zonder stops, wachtlijsten en beperking van het aantal zorguren. Ook kunnen deze aanbieders marktverhoudingen doorbreken.”

Vooral dat laatste punt, het doorbreken van machtsverhoudingen is blijkbaar een ongewenste situatie voor de zorgverzekeraars en de megalomane instellingen met hoge overheadkosten. Die bedreiging is ook wel reëel nu blijkt dat ongecontracteerde wijkverpleging tegen 30%-35% lagere tarieven wordt uitgevoerd ten opzichte van de door de NZa gepubliceerde tarieven voor Wijkverpleging. Echter boeit dat klaarblijkelijk deze macht niet. “Het is normale mensen toch niet uit te leggen dat het door de NZa gepubliceerde uurtarief voor wijkverpleging van € 73,58 resulteert in een netto uurloon van slechts € 15,= voor een HBO-opgeleide verpleegkundige. Vooral als je daarbij bedenkt dat een verpleegkundige vanuit huis rechtstreeks naar de cliënten gaat en alleen de urenlijsten bij hun werkgever inlevert”, vervolgt de heer Hager die zich onder de normale mensen schaart. “Innovatie is er vanaf de jaren zestig tenslotte nauwelijks geweest, misschien op een elektrisch hoog-laag of wat hulpmiddelen na.”

Zorgverzekeraars willen doorbreken machtsverhoudingen tegen gaan.

“Omdat de stamcelorganisatie techniek, waarbij overheadkosten worden gedecimeerd, kwaliteit toeneemt en mensen gelukkiger worden, juist de machtsverhoudingen doeltreffend doorbreekt is er sinds vorig jaar ineens een hetze ontstaan op deze steeds groter groeiende groep aan ervaren zorgverleners. De angst dat de macht wordt verloren zit er duidelijk in”. Inmiddels hanteren alle zorgverzekeraars draconische maatregelen tegen deze groep hardwerkende zorgverleners en dit vernieuwende organisatiemodel. “Ik vind dat onbegrijpelijk. Neem bijvoorbeeld de corona-crisis waarbij veel cliënten zonder zorg bleven zitten. Dit is ook wel begrijpelijk omdat met tientallen verschillende zorgverleners per maand aan huis het verspreidingsrisico van Covid-19 enorm kan zijn. Uit de cijfers van het RIVM vallen de doden als gevolg van corona vooral onder de doelgroep die wijkverpleging ontvangen. Waar grotere instellingen geen beschermingsmiddelen aan de zorgverleners ter voorkoming van deze verspreiding boden, kochten de  kleinere teams, waar slechts een aantal vaste zorgverleners dagelijks over de vloer komen, vanzelfsprekend zelf de nodige beschermingsmiddelen in om hun cliënten tegen besmetting te behoeden.

Overigens slagen de zorgverzekeraars met hun enorme kapitaal en macht er wonderwel in om het doorbreken van machtsverhoudingen tegen te gaan. Het is natuurlijk ook een oneerlijke strijd tegen organisaties die zich niets van het wel en wee van hun klanten aantrekken, waarbij zelfstandige zorgverleners zich dat juist wel erg aantrekken. Grote bedrijven winnen altijd van de kleinere, niet omdat ze groot zijn, maar omdat kleinere bedrijven menselijker zijn. De macht blijft bestaan en de zieke burger wordt de dupe.

Menzis hanteert oude strijdstrategie van verschroeide aarde tegen hun verzekerden

Zorgverzekeraar Menzis steekt met kop en schouders boven de rest uit met het doorvoeren van onmenselijke maatregelen om de oude en kostbare machtsverhoudingen te behouden. Simpelweg door vanaf 1 november 2019 hun verzekerden zonder enige mededeling niet te vergoeden.

De Russische krijgstechniek van de verschroeide aarde tegen Napoleon Bonaparte en de Duitse bezetters destijds, wierp zijn vruchten af voor de Russen en deze techniek hanteert Menzis nu ook met succes. Als we de geldkraan lang genoeg dicht draaien en de zorgverleners geen inkomen meer hebben verschroeit deze groep van zorgverleners als vanzelf zal Menzis gedacht hebben. “Deze tactiek werkt inderdaad. Wij worden nu regelmatig gebeld of wij kunnen ondersteunen met geld, bijvoorbeeld omdat zorgverleners simpelweg moeten tanken om bij hun cliënten te komen en vaak daar het geld niet meer voor hebben”.  De zorgverleners zitten in een spagaat. Zij weten dat de cliënten afhankelijk zijn van hen en vanwege de lange wachtlijsten elders niet terecht kunnen. Dat leidt tot hele ingrijpende en pijnlijke situaties.

“Op onze eigen kosten zijn wij daarom tegen zorgverzekeraar Menzis een kostbare Rechtzaak gestart om middels de rechter Menzis alsnog te dwingen haar verzekerden te betalen”. Alle cliënten hebben bij Menzis hun verplichte verzekering en een machtiging tot zorg ontvangen en ontvangen tot op heden nog hun zorg.” En dat dreigt straks acuut te stoppen.

Draconische maatregelen zorgverzekeraars ter voorkoming doorbreken machtsverhoudingen.

Omdat zorgverzekeraars klaarblijkelijk niet willen dat machtsverhoudingen worden doorbroken zijn allerhande maatregelen getroffen waardoor haast onhoudbare toestanden voor cliënten en zorgverleners gaan ontstaan. Deze groep zorgverleners wordt al jarenlang onterecht zwart gemaakt dat zij grootschalig frauderen. Dat blijkt uit geen enkel officieel onderzoek. Het kartel van zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, brengt jaarlijks namelijk een frauderapportage uit. De totale fraude in de gehele zorg, die 100 miljard per jaar bedraagt, was in 2018 (slechts) 20,4 miljoen en zelfs 25% minder dan in 2017. De fraude is daarmee het laagste van alle branches tot een percentage van ver achter de komma. Het aandeel wijkverpleging in de totale zorgkosten van 100 miljard is slechts 4% en daarmee verwaarloosbaar. Een andere conclusie dan het behoud van de macht kan dan ook niet worden geconcludeerd.

Belang van controles

“Vanzelfsprekend is het tegengaan van fraude een belangrijk punt in de bedrijfsvoering van Zuster in de Buurt. Iedere euro fraude is er één teveel natuurlijk, maar als branche doen wij het blijkbaar uitermate goed vergeleken bij andere branches waar de fraude vaak in enkele percentages loopt. Daartoe hebben wij ook, overigens zonder enig medewerking van de zorgverzekeraars, regelmatig gepoogd om op hoofdlijnen daarover afspraken te maken. Zij willen dat simpelweg niet.” aldus de heer Bogaard bestuurder Zuster in de Buurt die dit persoonlijk aan de diverse zorgverzekeraars jaren terug al heeft voorgesteld. “Wel bombarderen de zorgverzekeraars ons momenteel onder diverse onderzoeken waaraan wij, mits binnen de wettelijke kaders, vanzelfsprekend volledig aan mee doen. Onlangs heeft zorgverzekeraar VGZ nog een onderzoek, met een doorlooptijd van  een half jaar, bij ons afgerond over de jaren 2017 en 2018. Hierin zijn wij met vlag en wimpel geslaagd en heeft dit tot geen enkele verrekening geleid”.

“Menzis echter vereist van ons dat wij aan een onderzoek meedoen die buiten deze wettelijke kaders vallen. Dat mogen wij gewoonweg niet. Deze strikte wetgeving is opgesteld ter bescherming van de medische privacy gevoelige gegevens van onze cliënten. Daar moeten wij uiterst zorgvuldig mee omgaan. Als een vanzelfsprekendheid, maar daar kunnen ook door de Autoriteit Persoonsgegevens terecht hoge boetes worden opgelegd. Menzis heeft daar, volgens diverse berichten uit kranten, door aan hen opgelegde boetes zelf ook ervaringen mee. Wij hebben Menzis aangegeven zeker mee te werken aan de onderzoeken, maar zij moeten bijvoorbeeld toestemmingsverklaringen bij hun verzekerden opvragen waarmee wij gerechtigd zijn om deze privacy-gevoelige gegevens met toestemming van cliënten, aan Menzis aan te leveren.

Andere zorgverzekeraars, zoals bijvoorbeeld VGZ heeft dit wel gedaan. Tot op heden hebben wij nog geen enkele toestemmingsverklaring van Menzis ontvangen en kunnen derhalve wettelijk niet aan hun verzoek voldoen. Maar intussen sluit Menzis al zeven maanden lang de geldkraan naar hun cliënten dicht”.

Menzis heeft niets te verliezen en welke akelige maatregel zal zij na deze procedure weer bedenken.

Negen juni aanstaande is voor de tientallen zorgverleners en 193 cliënten derhalve een hele spannende dag. Die dag is erg bepalend voor de continuïteit van de zorg voor deze cliënten en het voortbestaan van deze groep zorgverleners. Een deel van deze zorgverleners is nu al uit de zorg gestapt. “Je kunt nog beter achter de kassa van een supermarkt gaan werken, dat betaalt minder, maar betaalt in ieder geval wel. Dan kan ik in ieder geval eten, mijn huur betalen en de kinderen van kleding voorzien”, is een veel gehoorde uitspraak van professionele zorgverleners. “Ik ben trouwens benieuwd wat Menzis erna in petto heeft. Tenslotte heeft Menzis niets te verliezen. Verzekerden zijn voor hen blijkbaar niet meer dan verplichte maandelijkse premiebetalende melkkoeien en als ze deze procedure verliezen moeten ze in feite betalen wat ze toch al moesten betalen. En de juridische kosten verwerken zij simpelweg in de alsmaar stijgende zorgpremie, terwijl de cliënten en zorgverleners de dure advocaten uit eigen zak moeten betalen. Ik ben benieuwd wat voor akeligs zij na deze rechtszaak weer zullen bedenken”.

Ede, 29 mei 2020

Nza Monitor Contractering wijkverpleging 2019, citaat komt uit hoofdstuk 7, pagina 51

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_274036_22/1/

Rapportage controle en fraudebeheersing 2018 Zorgverzekeraars Nederland

https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2019-08/rapportage-controle-en-fraudebeheersing-2018-zn-rapportage-resultaten-fraudebeheersing-2018-3-.pdf

Is het genezen van patiënten een duurzaam businessmodel?

‘Is curing patients a sustainable business model?’ is de centrale vraag die Goldman Sachs, de grootste zakenbank ter wereld, stelt in het in 2018 uitgekomen biotech research rapport “The Genome Revolution”.
 
De grootste bedreiging voor het voortbestaan van de farmaceutische industrie zijn geneesmiddelen die genezen.
 
“The potential to deliver ‘one shot cures’ is one of the most attractive aspects of gene therapy, genetically-engineered cell therapy and gene editing. However, such treatments offer a very different outlook with regard to recurring revenue versus chronic therapies,” schreef Goldman Sachs analist Salveen Richter in een notitie aan zijn farmaceutische klanten.
 
Richter noemde de behandelingen van Gilead Sciences voor hepatitis C, die een genezingspercentage van meer dan 90 procent behaalden. De Amerikaanse omzet van het bedrijf voor deze hepatitis C-behandelingen piekte in 2015 op $ 12,5 miljard, maar is sindsdien gedaald. Goldman schat dat de Amerikaanse verkoop voor deze behandelingen in 2018 minder dan $ 4 miljard zal bedragen, volgens een tabel in het rapport. Gilead Sciences had in 2019  een omzet van $ 22,45 miljard met een winst van $ 5,39 miljard (24%!).
 
Dergelijke medicijnen zijn volgens Goldman  een gevaar voor het voortbestaan van bijvoorbeeld Gilead Sciences. Vooral ook omdat patiënten die met dit geneesmiddel volledig genezen van hepatitis C, zelf geen andere mensen meer besmetten en het medicijn daardoor steeds minder wordt verkocht.
 
Onlangs publiceerde het NRC nog een artikel waarin zij schreven hoe in maart jongstleden ex-minister van medische zaken Bruins door de farmacie lobby succesvol werd gechanteerd om een voor de farmacie nadelige wet uit te stellen. Deze wet is inderdaad uitgesteld.
 
Dat de farmacie  momenteel onderling wedijvert met het uit een hoge hoed  toveren van een nieuw vaccin tegen corona covid-19, heeft meer te maken met de continuïteit van deze winstgevende industrie en minder met het belang van de burgers.
 
Vaccins heeft voor deze industrie het voordeel dat niet alleen zieke mensen, maar ook gezonde mensen in de toekomst ieder jaar verplicht medicijnen krijgen toegediend. Daarmee wordt gehoor gegeven aan het advies van Goldman analist: “with regard to recurring revenue versus chronic therapies”.
 
CDA-minister Hugo de Jonge van VWS speelt een hele opmerkelijke rol in deze omstreden marketingstrategie van deze industrie. Pas wanneer de vaccins er zijn mogen wij weer naar de voetbalstadions. Pas wanneer de continuïteit van deze industrie gegarandeerd is  mogen wij weer met vrienden een pilsje drinken in de kroeg. Pas wanneer de vaccins er zijn mogen mensen elkaar weer knuffelen. Wordt ook deze minister gechanteerd door de farmacie of spelen er andere, bijvoorbeeld persoonlijke, belangen een rol.
Zijn CDA voorganger Ab Klink, voormalig minister van VWS en daarmee toezichthouder op de zorgverzekeraars, werd al na zes maanden aangesteld als bestuurder van één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland,  VGZ zorgverzekeraar. Met een jaarsalaris van € 372.525,=, inclusief de door VGZ betaalde jaarlijkse pensioenbijdragen van €82.520,= volgens de jaarrekening 2018 van VGZ, is dit evenzo bedenkelijk.  Een mooi vooruitzicht voor VWS ministers, maar slecht voor zieke burgers.
19 mei 2020 Paul Hager
 
Het programma Radar besteedt hier al jarenlang aandacht aan en hieronder een compilatie hoe deze farmaceutische industrie ons al jarenlang ziek houdt volgens Radar.
 

Coronalessen leven in het Nu

De coronacrisis is een hele onzekere tijd, maar in feite ervaren wij al de hele tijd een fantastische duidelijkheid. 

Wij realiseren ons nu des te meer dat alleen het “Hier en Nu” van belang is. Het enige wat wij zeker weten is dat “Nu” bestaat. We proberen te beleven wat er aanwezig is. Nu en ter plaatse. Deze tijd maakt des te duidelijker dat het geen zin heeft te denken dat er verledens zijn die wij nu zouden kunnen hebben. Dit is nu, precies op dit moment.

Geen bedrieglijke voorstelling of fopperij, gewoon simpel en rechtdoorzee. En vanuit die “Nu-heid” groeit altijd het bewustzijn dat je de hele tijd omgaat met de realiteit. Eén voor één, plek voor plek, de hele tijd. Een fantastische duidelijkheid, de hele tijd.

In deze tijd echter worden wij door het nu bedreigt en kijken daarom dus naar het verleden of de toekomst. Met veel aandacht voor de spullen in ons leven – dat rijke leven dat wij leiden. deze keuzes zijn er de hele tijd en worden niet perse als goed of slecht gezien. Elke ervaring die we hebben is onvoorwaardelijk. Er zit geen sticker op met “dit is goed” of “dit is slecht”.

We ervaren ze wel maar schenken daar geen echte, adequate, aandacht aan. We houden er geen rekening mee dat we ergens naar toe gaan. Dat vinden we teveel gedoe en wachten op de dood.

Dat is een probleem. Dat is niet het juiste vertrouwen in “Nu-heid”. dat wat nu beleefd wordt bezit veel krachtige elementen. Het is zo krachtig dat we er niet tegen kunnen. Waardoor we de hele tijd van het verleden moeten lenen en de toekomst uit moeten nodigen.

Misschien zoeken we daarom een religie. Misschien protesteren we daarom op de pleinen. Misschien zeuren we daarom tegen de maatschappij, misschien stemmen we daarom op een regering. Vrij ironisch en lachwekkend.

 

26-04-2020 Paul Hager

NR 1 ZORGCOWBOY VERHOOGT TORENHOGE SALARISSEN MET 6%

Zilveren Kruis/Achmea is de grootste zorgverzekeraar in Nederland die voor 40% gefinancierd wordt door premies uit de verplichte basisverzekering en 60% van belastinggeld door dezelfde burgers.

Zeven bestuursleden verdienen op jaarbasis gemiddeld  € 336.051,= en achtentwintig managers verdienen daar een salaris van boven de € 200.000,- per jaar.

En of dit nog niet genoeg is verhogen zij zichzelf nog met ca. 6% in 2021 volgens het bericht van RTL-Z .nl

https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/4962561/achmea-zorgverzekeraar-korter-werken-minder-arbeid-meer-geld

Zilveren Kruis hanteert inmiddels een betalingstermijn aan zorgverleners van enkele maanden waardoor hardwerkende zorgverleners zonder geld zitten en patiënten zonder zorg dreigen te komen.

Zoals ook deze jonge zwaar gehandicapte vrouw uit Den Haag zie: https://www.youtube.com/watch?v=igmBELkQ1-E&t=33s

Hoelang accepteren wij dat bestuurders schaamteloos zich dergelijke salarissen toekennen van het geld van burgers? Terwijl er wachtlijsten zijn op ziekenhuizen, onvoldoende mondkapjes, bedden, testkits, zorgverleners maanden moeten wachten op hun geld en medicijnen vaak niet verkrijgbaar zijn.

16-03-2020  Paul Hager

 

Klik hier voor het overzicht van de salarissen 2018

(let op: de managers moet u wel even alle kolommen optellen om de totale bezoldiging te weten. Dat is Zilveren Kruis vergeten te vermelden)

 

Voor de complete jaarrekening, waarin de salarissen staan op pagina 74, 79 en 80 klik hier

Opvallend aan deze jaarrekening is dat het woord Belegging 285 keer voorkomt en het woord Zorg slechts 44 keer.

Mocht u zelf willen checken zoek dan wel op Zorg(spatie) want Zorgverzekeraar komt meer dan 1.000 keer voor.

WANBELEID ZORGVERZEKERAARS TREFT TIJDENS CRISIS NU DUIZENDEN ZIEKE OUDEREN THUIS

Door het jarenlange omstreden beleid van zorgverzekeraars dreigen duizenden ouderen in de wijkverpleging acuut zonder zorg te blijven. Zeker nu er een beroep gedaan wordt op alle zorgverleners om zich in te zetten ter voorkoming van het verder uitbreken van het corona-virus.

Inmiddels vroegen tientallen zorgverleners mij hoe nu te handelen? Omdat de zorgverzekeraar vaak maandenlang neemt om een machtiging af te geven, blijft vergoeding voor de zorg al die tijd onzeker. Er kan dan pas na maanden gefactureerd te worden, er geldt daarna nog een betalingstermijn van enkele maanden en het geld wordt op bankrekening gestort kwetsbare ouderen waardoor 25% uiteindelijk niet bij de zorgprofessional terecht komt. Deze praktijk brengt veel zorgprofessionals al een tijd in de financiële problemen. Velen zijn daardoor al gedwongen gestopt of failliet verklaard. En als de zorgverzekeraar niet machtigt blijft de zorgprofessional sowieso berooid achter.

Het beroep dat VVD-minister Bruins nu doet op alle zorgverleners geldt er maar één advies. Kies voor landsbelang met als bijkomend voordeel: je wordt wel betaald. Van CDA-minister De Jonge, die verantwoordelijk is voor ouderenzorg, valt blijkbaar ook niets te verwachten. Een simpel telefoontje naar de zorgverzekeraars had een groot probleem kunnen voorkomen (link).

Geen machtiging zorgverzekeraar, geen zorg.

Nu de zorgverzekeraars toch hun verzekerden blijven bestoken met de mededeling dat zij beter af zijn bij de grotere instellingen en daarin zelfstandige zorgprofessionals zelfs als inferieur afschilderen draag ik hen op de zorg dan ook maar zelf te regelen.

Bel de zorgverzekeraar over cliënten die zij niet machtigingen of gemachtigd hebben. Laat hen in deze crisis het, door hun zelf gecreëerde probleem, nu zelf oplossen met die grote instellingen. Kies voor het landsbelang en je eigen portemonnee. Nederland heeft jullie hard nodig en waardeert jullie wel!

16 maart 2020  Paul Hager

 

Voorbeeldbrief Zilveren Kruis, machtiging moet binnen vijf dagen gesteld worden. Dag te laat geen zorgvergoeding.

WIL DE MINISTER VOOR OUDEREN ZICH MELDEN AAN HET VOLK

Waar is onze minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge nu ouderen hem zo hard nodig hebben?

Dringende oproep om zich te melden bij het volk! Roep de zorgverzekeraars direct tot de orde. Zij saboteren al anderhalf jaar met de macht van het geld zorgverleners en patiënten door draconische onmenselijke maatregelen waardoor hardwerkende zelfstandige zorgverleners dreigen te failleren en patiënten zonder zorg thuis geraken. Hieronder 4 crisisbevelen aan zorgverzekeraars. 

Vanaf de eerste corona berichten weten wij dat dit virus vooral voor ouderen gevaarlijk is. In zijn persconferentie deze week zei premier Rutte dat bij een tekort aan ziekenhuisbedden mensen ook thuis verpleegd kunnen worden.

In Italië, waar de corona-crisis enorm uit de hand is gelopen,  beschikt men over  één intensive care bed op 11.788 inwoners. In Nederland ligt dit circa 20% lager met één op de 14.783. Dus het beroep van de premier op wijkverpleging is heel urgent.

Het is de taak van CDA-minister de Jonge dit te regelen. Dus hij is nu hard nodig!

In de ouderenzorg is het namelijk al dramatisch met een kleine 20.000 ouderen die op een wachtlijst staan voor een instelling, omdat onder meer dit kabinet er inmiddels 800 van de 2000 heeft gesloten. Deze groep ouderen kan de wachtlijst nog betalen. Veel ouderen echter kunnen het staan op de wachtlijst niet betalen.

Door onder meer de hoge regeldruk, lage instroom van nieuwkomers, lage salarissen, macht van zorgverzekeraars en draconische hoofdkantoren  zijn inmiddels een kleine tien procent van alle wijkprofessionals ziek, waarvan één op de acht in de leeftijd van 18-35 jaar met een ernstige burn-out.

Gelukkig is er nog een hele grote groep van tienduizenden zelfstandige zorgprofessionals die weliswaar door zorgverzekeraars financieel ziek gemaakt zijn maar lichamelijk kerngezond om met de minister de corona-crisis te beteugelen.

En omdat de minister op zijn website schrijft: “Betere zorg en ondersteuning voor jong en oud, daar zet ik mij samen met de duizenden professionals in de zorg voor in” weet ik dat deze groep van zelfstandige zorgprofessionals van de minister maar één inzet vraagt. Een belletje naar alle zorgverzekeraars met 4 crisisbevelen:

CRISISBEVEL 1: INTREKKEN CESSIEVERBOD

“Vanaf heden met terugwerkende kracht storten jullie de zorgvergoedingen weer naar de zorgverleners als vanouds. Het is voor vele ouderen dramatisch omdat zij vaak niet over hun eigen bankrekening kunnen beschikken om de door u gestorte bedragen één op één naar de zorgprofessional door te storten. En de praktijk leert inmiddels dat ongeveer 25% van belasting- en premiegeld spoorloos verdwijnt”.

CRISISBEVEL 2: LAAT ZORGVERZEKERAARS NIET OP DE STOEL VAN DE ARTS GAAN ZITTEN

“Vanaf heden volgt u door de beëdigde Wijkverpleegkundigen en Huisartsen vastgestelde zorgplannen. Ik verneem dagelijks afwijzingen en aanpassingen van die plannen door uw kantoorpersoneel. Ik kan mij in ieder geval niet voorstellen dat een zorgprofessional die een bureaufunctie bij een zorgverzekeraar ambieert kwalitatief beter is dan een Huisarts of Wijkverpleegkundige die de patiënten persoonlijk kent”.

CRISISBEVEL 3: LAAT ZORGVERZEKERAARS BINNEN DAGEN EN NIET BINNEN MAANDEN MACHTIGINGEN AFGEVEN

“Vanaf heden geeft u de machtiging af binnen dezelfde termijn als dat u dat ook van uw verzekerden vereist, namelijk 5 dagen. In brieven aan uw verzekerde geeft u inmiddels termijnen van enkele maanden aan omdat u te druk bent. Het gaat hier namelijk over mensen die direct zorg nodig hebben.  Daarvoor betalen de burgers zeker € 40 miljard per jaar aan u middels premie- en belastinggeld”.

CRISISBEVEL 4: BETAAL EN BETAAL OP TIJD

“Vanaf heden gaat u binnen vijf tot tien dagen betalen. Net als in uw eigen polisvoorwaarden staat.  Inmiddels lees ik in brieven aan uw verzekerden dat de betalingstermijn enkele maanden is”.

Laat de minister dit belletje doen, dan kunnen tienduizenden zelfstandige zorgprofessionals zorgeloos verzorgen.

De minister kan dan weer teruggetrokken verder werken aan wetten die goed zijn voor voor alle verpleegkundigen en verzorgenden, zoals de nieuwe wet tegen Zwijgcontracten in de zorg. Die wet beschermt hen tegen werkgevers die zelf nooit in een directe relatie hebben gestaan met een patiënt of een cliënt. Want ook deze wet was hard nodig! Chapeau hiervoor minister De Jonge.

Maar stop met de afschaffing van de Vrije Artsenkeuze  minister! Dat maakt alleen de zorgverzekeraars nog machtiger.  Het tekort aan ziekenhuisbedden wordt mede veroorzaakt door dezelfde zorgverzekeraars die wijkverpleging amper mogelijk maken zoals hiervoor blijkt.  Een pijnlijke conclusie die Commissie Van Manen vorige week in zijn rapport schreef. Deze commissie deed onderzoek naar het faillissement van diverse ziekenhuizen waardoor zieke patiënten ‘s-nachts afgevoerd werden, zorgprofessionals op straat kwamen te staan en Nederland bedden minder heeft die nu zo hard nodig zijn.

Het Zilveren Kruis, onder leiding van inkoopdirecteur Gerrits (jaarsalaris 352.418,=), heeft met gebruik van voorkennis, 55%-60% van de patiënten waren verzekerd bij Zilveren Kruis, een onderhandelingsmacht misbruikt en daarmee gedwongen de directie te laten tekenen om het faillissement nog wat te kunnen uitstellen.

 

14-03-2020   Paul Hager

 

Blijf wakker en alert als een premier geruststelt

Al tachtig jaar lang proberen premiers de burgers gerust te stellen met zalvende woorden. Zelfs in 2020 ,waarin wij inmiddels met zijn allen wel beter weten. Al weken stort de VVD campagnestickers met “iedereen erop vooruit” en de “partij voor de doeners” over ons uit in de diverse media en deed de VVD-voorman, onze premier helemaal niks. Tot gisteren.

Bestuurders in Nederland leunden lang laks achterover  en het Journaal steunden hen  door de slechte informatieverstrekking.  Dit coronavirus bestaat namelijk al veel langer. Wij moesten vooral onze kop in het zand steken met VVD-minister van Medische Zaken Bruins voorop. Dat er veel meer aan de hand was vernam ik al weken van alle verontruste verpleegkundigen en verzorgenden en via de alternatieve media, welke voormalig D’66-minister van Binnenlandse Zaken Olongren juist wilden censureren.

“We treffen passende maatregelen” was het steevaste mantra van onze leiders. terwijl Italiaanse artsen in de media waarschuwden voor de ernstige longontstekingen. Mensen worden daar  soms 14 dagen lang verdoofd op hun buik gehouden met een buis in hun luchtpijp.

Als een volleerd crisis-manager weet Rutte wel de stikstofcrisis, volgens zijn eigen woorden de grootste crisis in zijn 9-jarige carrière, direct te beteugelen. Dit weekeinde worden nieuwe maximumsnelheid verkeersborden geplaatst wat maar liefst 0,34% stikstof scheelt. De eis van de EU omdat het vervelend zou zijn als de bouwvakker met kerst thuis zou  zitten.

Urgente maatregelen om te voorkomen dat heel Nederland thuis komt te zitten, de economie instort en mensen doodgaan bleven uit tot gisteren. De eerste maatregel die Rutte trof was 1,8 miljard belastinggeld storten bij de EU waarvan niemand nog weet waarom.

Ik begrijp de woede van alle verpleegkundigen en verzorgenden wel.  Zij zitten straks zonder beschermingsmiddelen, moeten werken tot zij erbij neervallen en enige compensatie zal er voor hen vast niet in zitten. Deze groep is al door drie kabinetten Rutte zwaar benadeeld. Maar zij staan er wel. Hulde!

Eerlijk is eerlijk, gisteren stond Rutte er als een staatsman. Hij bleef rustig tegen alle Kamerleden die vooral hun verkiezingsprogramma’s kenbaar maakten. En  ook al waait ook deze crisis weer over, met een goed beleid  had veel ellende voorkomen kunnen worden.

Maar gerust slapen doe ik met dit kabinet niet meer. Die les heb ik al van deze crisis geleerd. Tachtig jaar geleden werd Nederland geleid door een premier, die net als premier Rutte berucht was om zijn harde bezuinigingspolitiek in de crisistijd,. Een onwrikbaar en in beginsel vast politicus  die zijn volk ook gerustgesteld liet slapen aan de vooravond van de grootste crisis in Europa uit de twintigste eeuw. Luister hieronder maar eens naar zijn geruststellende woorden en blijf alert.

13 maart 2020  Paul Hager

HULDE AAN DE IN DE STEEK GELATEN ZORGVERLENERS

Een ginnegappende elleboogstoot tussen VVD premier Rutte en zijn partijgenoot minister Bruins maakt pijnlijk duidelijk hoever de elite inmiddels afstand heeft genomen van de burgers.

Terwijl Nederlanders zich zorgen maken over het onzeker onheil wat dreigt. Amerika sluit Europese landen af met open grenzen. Grote delen van landen om ons heen liggen helemaal plat. En het enige wat corona crisisminister Bruins (oud-directeur van een bus vervoersbedrijf) roept is dat er passende maatregelen voor het indammen van corona worden getroffen. De vraag van alle zorgverleners in Nederland, die met gevaar voor eigen gezondheid, is nog steeds “welke minister Bruins”?

Zelfs de Stichting voor de Zorg heeft gisteren notabene maar een brief gestuurd met als onderwerp “Betrek verpleegkundigen en verzorgenden bij indammen en noodscenario uitbraak COVID-19”. Dat gebeurt gewoonweg niet. Die worden volledig aan hun lot overgelaten.

Zelfs bestuursvoorzitter Berden (jaarsalaris € 238.335,=) van het Tilburgse ziekenhuis Elisabeth TweeSteden, waar het coronavirus in Nederland voor het eerst werd vastgesteld, laat in de Volkskrant van 5 maart onomwonden weten dat capaciteit van zorgverleners boven veiligheid staat. “We schuiven dus op naar iets minder veilig” laat hij kil weten. Met als resultaat dat bij dit ziekenhuis inmiddels 28 van de 301 zorgverleners besmet zijn met het corona-virus, zoals blijkt uit een steekproef in opdracht van het RIVM het afgelopen weekeinde.

Stel dat een stad als Amsterdam in lichterlaaie staat en dat de brandweermannen na weken een brief aan de burgemeester van Amsterdam moeten sturen. Beste Burgemeester zet ons brandweermannen in om de brand te blussen. Nee, Bruins antwoord steevast dat er passende maatregelen worden getroffen.

Ik werd daar helemaal stil van. Dagelijks hoor ik van zorgverleners hun strijd, zorgen en de gevolgen ervan. Collega’s raken besmet en ziek, mondkapjes ter bescherming van henzelf en de patiënten zijn met een week op en de minister komt maar niet met maatregelen. Niet anders dan lachend een elleboog tegen de minister stoten als alternatieve handdruk. Tot zover kennelijk de passende maatregelen.

Al jarenlang klagen hardwerkende zorgverleners over de arbeidsomstandigheden die veruit slecht zijn te noemen. Maar zorgbestuurders, met de zorgverzekeraars voorop. Die vanuit absurd hoog betaalde banen (Hoofd inkoop zorg jaarsalaris ruim 3,5 ton) stelselmatig zorgverleners weigeren uit te betalen. Ik weet hoe hard ze werken en toch alleen maar weer stil blijven en klaar staan als het nodig is. Het maakt nu wel heel duidelijk hoe slecht de zorg op dit moment georganiseerd is. Het gaat over geld, overbetaalde baantjes en oppotten van premiegelden. Zorgverzekeraars hebben 2,4 miljard onnodig opgepot van premie- en belastinggeld. Waarom besteden zij dit nu niet wanneer het nodig is. Zorgverleners hebben mondkapjes, ruimte, testkits en vooral  steun nodig van bestuurders en bewindspersonen. Waar blijven jullie?

De enige maatregel die Rutte en VVD-minister Bruins nu treffen is aan zijn vriendjes en vriendinnetjes in Europa. Van het geld van de belastingbetaler wordt weer 1,8 miljard betaald aan de EU vanwege het corona-virus. Een klap in het gezicht van alle zorgverleners. Die willen gewoon mondkapjes, testkits en dergelijke meneer Rutte. Blijkbaar is er geld genoeg, maar niet voor de hardwerkende zorgverleners.

Enige maanden terug sprak Rutte op TV de stikstofcrisis uit als “grootste crisis in mijn 9 jaar als premier”. Met de spoed van een volleerd crisis-manager wordt direct de autorijder aangepakt. Nog maar 100 waar je eerder 130 mag. Dat scheelt enorm, 0,07% minder stikstof! De strenge maatregelen worden dit weekeinde uitgevoerd, kosten bijna driemaal hoger dan ingeschat, maar het gaat natuurlijk om de veiligheid van de burgers van Nederland.

Deze crisis gaat vast wel over. Het maakt nu wel extra duidelijk dat dit land gevaar loopt met bestuurders als Bruins en Rutte.

12 maart 2020 Paul Hager