MENZIS VERGOEDT AL ZEVEN MAANDEN 194 VAN HUN VERZEKERDEN NIET

MENZIS VERGOEDT AL ZEVEN MAANDEN 194 VAN HUN VERZEKERDEN NIET

194, veelal oudere en kwetsbare, verzekerden die aangewezen zijn op noodzakelijke zorg hangt ingrijpende incassomaatregelen boven het hoofd, omdat hun zorgverzekeraar Menzis onterecht weigert de zorg te vergoeden.

Op negen juni aanstaande is er bij de meervoudige kamer van de Rechtbank in Arnhem een zitting tegen zorgverzekeraar Menzis uit Wageningen, omdat zij aan 194 van hun verzekerden al sinds 1 november 2019 de ingediende nota’s niet vergoeden. De openstaande facturen van deze cliënten voor de geleverde zorg zijn in de afgelopen zeven maanden tot dramatische hoogte gestegen en de zorgverleners zitten daardoor al die tijd zonder inkomsten.

“Incassomaatregelen op deze, voornamelijk oudere en zieke mensen, hebben wij tot heden nog uitgesteld. Omdat wij dit onmenselijk vinden en de cliënten zelf het geld niet hebben. Dit zal dan zelfs tot privé faillissementen kunnen leiden van mensen die vaak in de laatste fase van hun leven verkeren en aangewezen zijn op de noodzakelijke zorg. Ik vind dit wel een hele lastige beslissing omdat wij zowel belangen van cliënten als zorgverleners behartigen en vooral zorgverleners hiervan enorm de dupe zijn. Als je amper de benzine nog kunt betalen om naar je cliënten te kunnen gaan is dat heel dramatisch en verdrietig  ” aldus Paul Hager oprichter van Zuster in de Buurt.

Zuster in de Buurt

Zuster in de Buurt is een landelijk werkende organisatie die voor de kleinere en zelfstandige zorgverleners in de wijkverpleging de belangen behartigt.  Zij ondersteunt haar deelnemers bij de ingewikkelde en tijdrovende administratieve procedures die door de zorgverzekeraars zijn opgelegd, ondersteunt bij de diverse wettelijke vereisten en faciliteert haar deelnemers om op een meer menselijke wijze de zorg in kleine teams tegen gemiddeld 30% lagere kosten te organiseren.

Zuster in de Buurt is gebaseerd op een door de heer Hager vanaf 2007 doorontwikkelde vernieuwde organisatiemethodiek, Stamcelorganisatie. Hiermee worden onnodig hoge overheadskosten gedecimeerd, de kwaliteit van dienstverlening verbeterd en mensen worden gelukkiger in hun werk.

Kwaliteit van wijkverpleging holt achteruit, ziekteverzuim tweemaal hoger dan in de bouw

Door de steeds verdere vergrijzing van Nederland en de bezuinigingen in de wijkverpleging holt de kwaliteit van de wijkverpleging de afgelopen jaren hard achteruit. Dit vindt ook zijn weerslag op de zorgverleners, waardoor het ziekteverzuim in de wijkverpleging al tweemaal zo hoog is als bij de meer gevaarlijke beroepen, bijvoorbeeld de bouw. Het ziekteverzuim is inmiddels gestegen tot ca. 8% waarvan een groot deel van de zorgverleners thuis zit met ernstige burn-out klachten.

Vooral de hoog opgeleide en meer ervaren zorgverleners hebben daarom jaren geleden besloten dat deze zorg beter en persoonlijker kan. Door middel van kleine teams die goed op elkaar zijn afgestemd en een directe relatie onderhouden met de huisartsen werken zij zelfstandig zonder de zware druk op hun schouders van overgeorganiseerde instellingen. Ook cliënten lopen steeds vaker aan tegen lange wachttijden bij de grotere instellingen. En onder meer door de slechte planning en hoge ziekteverzuim bezoeken jaarlijks tientallen tot wel boven de honderd verschillende zorgverleners jaarlijks een individuele cliënt. Dat wordt door cliënten als onplezierig ervaren en gaat dan ook ten koste van de kwaliteit van de zorg. “Ooit zei een cliënt van ons uit Arnhem op humoristische wijze dat zij net zo goed op maandagochtend naakt over de markt kan lopen, want half Arnhem heeft mij toch al naakt gezien”. Helaas een bittere waarheid.

Zorgverzekeraars erkennen de goede kwaliteit kleine zorgteams

Zorgverzekeraars erkennen dit zelf ook zoals blijkt uit het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opgestelde document Monitor Contractering wijkverpleging 2019. Daarin schrijft de NZa: “Zorgverzekeraars onderkennen dat ongecontracteerde zorg voor de patiënt prettig kan zijn. Ongecontracteerde aanbieders werken vaak zonder stops, wachtlijsten en beperking van het aantal zorguren. Ook kunnen deze aanbieders marktverhoudingen doorbreken.”

Vooral dat laatste punt, het doorbreken van machtsverhoudingen is blijkbaar een ongewenste situatie voor de zorgverzekeraars en de megalomane instellingen met hoge overheadkosten. Die bedreiging is ook wel reëel nu blijkt dat ongecontracteerde wijkverpleging tegen 30%-35% lagere tarieven wordt uitgevoerd ten opzichte van de door de NZa gepubliceerde tarieven voor Wijkverpleging. Echter boeit dat klaarblijkelijk deze macht niet. “Het is normale mensen toch niet uit te leggen dat het door de NZa gepubliceerde uurtarief voor wijkverpleging van € 73,58 resulteert in een netto uurloon van slechts € 15,= voor een HBO-opgeleide verpleegkundige. Vooral als je daarbij bedenkt dat een verpleegkundige vanuit huis rechtstreeks naar de cliënten gaat en alleen de urenlijsten bij hun werkgever inlevert”, vervolgt de heer Hager die zich onder de normale mensen schaart. “Innovatie is er vanaf de jaren zestig tenslotte nauwelijks geweest, misschien op een elektrisch hoog-laag of wat hulpmiddelen na.”

Zorgverzekeraars willen doorbreken machtsverhoudingen tegen gaan.

“Omdat de stamcelorganisatie techniek, waarbij overheadkosten worden gedecimeerd, kwaliteit toeneemt en mensen gelukkiger worden, juist de machtsverhoudingen doeltreffend doorbreekt is er sinds vorig jaar ineens een hetze ontstaan op deze steeds groter groeiende groep aan ervaren zorgverleners. De angst dat de macht wordt verloren zit er duidelijk in”. Inmiddels hanteren alle zorgverzekeraars draconische maatregelen tegen deze groep hardwerkende zorgverleners en dit vernieuwende organisatiemodel. “Ik vind dat onbegrijpelijk. Neem bijvoorbeeld de corona-crisis waarbij veel cliënten zonder zorg bleven zitten. Dit is ook wel begrijpelijk omdat met tientallen verschillende zorgverleners per maand aan huis het verspreidingsrisico van Covid-19 enorm kan zijn. Uit de cijfers van het RIVM vallen de doden als gevolg van corona vooral onder de doelgroep die wijkverpleging ontvangen. Waar grotere instellingen geen beschermingsmiddelen aan de zorgverleners ter voorkoming van deze verspreiding boden, kochten de  kleinere teams, waar slechts een aantal vaste zorgverleners dagelijks over de vloer komen, vanzelfsprekend zelf de nodige beschermingsmiddelen in om hun cliënten tegen besmetting te behoeden.

Overigens slagen de zorgverzekeraars met hun enorme kapitaal en macht er wonderwel in om het doorbreken van machtsverhoudingen tegen te gaan. Het is natuurlijk ook een oneerlijke strijd tegen organisaties die zich niets van het wel en wee van hun klanten aantrekken, waarbij zelfstandige zorgverleners zich dat juist wel erg aantrekken. Grote bedrijven winnen altijd van de kleinere, niet omdat ze groot zijn, maar omdat kleinere bedrijven menselijker zijn. De macht blijft bestaan en de zieke burger wordt de dupe.

Menzis hanteert oude strijdstrategie van verschroeide aarde tegen hun verzekerden

Zorgverzekeraar Menzis steekt met kop en schouders boven de rest uit met het doorvoeren van onmenselijke maatregelen om de oude en kostbare machtsverhoudingen te behouden. Simpelweg door vanaf 1 november 2019 hun verzekerden zonder enige mededeling niet te vergoeden.

De Russische krijgstechniek van de verschroeide aarde tegen Napoleon Bonaparte en de Duitse bezetters destijds, wierp zijn vruchten af voor de Russen en deze techniek hanteert Menzis nu ook met succes. Als we de geldkraan lang genoeg dicht draaien en de zorgverleners geen inkomen meer hebben verschroeit deze groep van zorgverleners als vanzelf zal Menzis gedacht hebben. “Deze tactiek werkt inderdaad. Wij worden nu regelmatig gebeld of wij kunnen ondersteunen met geld, bijvoorbeeld omdat zorgverleners simpelweg moeten tanken om bij hun cliënten te komen en vaak daar het geld niet meer voor hebben”.  De zorgverleners zitten in een spagaat. Zij weten dat de cliënten afhankelijk zijn van hen en vanwege de lange wachtlijsten elders niet terecht kunnen. Dat leidt tot hele ingrijpende en pijnlijke situaties.

“Op onze eigen kosten zijn wij daarom tegen zorgverzekeraar Menzis een kostbare Rechtzaak gestart om middels de rechter Menzis alsnog te dwingen haar verzekerden te betalen”. Alle cliënten hebben bij Menzis hun verplichte verzekering en een machtiging tot zorg ontvangen en ontvangen tot op heden nog hun zorg.” En dat dreigt straks acuut te stoppen.

Draconische maatregelen zorgverzekeraars ter voorkoming doorbreken machtsverhoudingen.

Omdat zorgverzekeraars klaarblijkelijk niet willen dat machtsverhoudingen worden doorbroken zijn allerhande maatregelen getroffen waardoor haast onhoudbare toestanden voor cliënten en zorgverleners gaan ontstaan. Deze groep zorgverleners wordt al jarenlang onterecht zwart gemaakt dat zij grootschalig frauderen. Dat blijkt uit geen enkel officieel onderzoek. Het kartel van zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, brengt jaarlijks namelijk een frauderapportage uit. De totale fraude in de gehele zorg, die 100 miljard per jaar bedraagt, was in 2018 (slechts) 20,4 miljoen en zelfs 25% minder dan in 2017. De fraude is daarmee het laagste van alle branches tot een percentage van ver achter de komma. Het aandeel wijkverpleging in de totale zorgkosten van 100 miljard is slechts 4% en daarmee verwaarloosbaar. Een andere conclusie dan het behoud van de macht kan dan ook niet worden geconcludeerd.

Belang van controles

“Vanzelfsprekend is het tegengaan van fraude een belangrijk punt in de bedrijfsvoering van Zuster in de Buurt. Iedere euro fraude is er één teveel natuurlijk, maar als branche doen wij het blijkbaar uitermate goed vergeleken bij andere branches waar de fraude vaak in enkele percentages loopt. Daartoe hebben wij ook, overigens zonder enig medewerking van de zorgverzekeraars, regelmatig gepoogd om op hoofdlijnen daarover afspraken te maken. Zij willen dat simpelweg niet.” aldus de heer Bogaard bestuurder Zuster in de Buurt die dit persoonlijk aan de diverse zorgverzekeraars jaren terug al heeft voorgesteld. “Wel bombarderen de zorgverzekeraars ons momenteel onder diverse onderzoeken waaraan wij, mits binnen de wettelijke kaders, vanzelfsprekend volledig aan mee doen. Onlangs heeft zorgverzekeraar VGZ nog een onderzoek, met een doorlooptijd van  een half jaar, bij ons afgerond over de jaren 2017 en 2018. Hierin zijn wij met vlag en wimpel geslaagd en heeft dit tot geen enkele verrekening geleid”.

“Menzis echter vereist van ons dat wij aan een onderzoek meedoen die buiten deze wettelijke kaders vallen. Dat mogen wij gewoonweg niet. Deze strikte wetgeving is opgesteld ter bescherming van de medische privacy gevoelige gegevens van onze cliënten. Daar moeten wij uiterst zorgvuldig mee omgaan. Als een vanzelfsprekendheid, maar daar kunnen ook door de Autoriteit Persoonsgegevens terecht hoge boetes worden opgelegd. Menzis heeft daar, volgens diverse berichten uit kranten, door aan hen opgelegde boetes zelf ook ervaringen mee. Wij hebben Menzis aangegeven zeker mee te werken aan de onderzoeken, maar zij moeten bijvoorbeeld toestemmingsverklaringen bij hun verzekerden opvragen waarmee wij gerechtigd zijn om deze privacy-gevoelige gegevens met toestemming van cliënten, aan Menzis aan te leveren.

Andere zorgverzekeraars, zoals bijvoorbeeld VGZ heeft dit wel gedaan. Tot op heden hebben wij nog geen enkele toestemmingsverklaring van Menzis ontvangen en kunnen derhalve wettelijk niet aan hun verzoek voldoen. Maar intussen sluit Menzis al zeven maanden lang de geldkraan naar hun cliënten dicht”.

Menzis heeft niets te verliezen en welke akelige maatregel zal zij na deze procedure weer bedenken.

Negen juni aanstaande is voor de tientallen zorgverleners en 193 cliënten derhalve een hele spannende dag. Die dag is erg bepalend voor de continuïteit van de zorg voor deze cliënten en het voortbestaan van deze groep zorgverleners. Een deel van deze zorgverleners is nu al uit de zorg gestapt. “Je kunt nog beter achter de kassa van een supermarkt gaan werken, dat betaalt minder, maar betaalt in ieder geval wel. Dan kan ik in ieder geval eten, mijn huur betalen en de kinderen van kleding voorzien”, is een veel gehoorde uitspraak van professionele zorgverleners. “Ik ben trouwens benieuwd wat Menzis erna in petto heeft. Tenslotte heeft Menzis niets te verliezen. Verzekerden zijn voor hen blijkbaar niet meer dan verplichte maandelijkse premiebetalende melkkoeien en als ze deze procedure verliezen moeten ze in feite betalen wat ze toch al moesten betalen. En de juridische kosten verwerken zij simpelweg in de alsmaar stijgende zorgpremie, terwijl de cliënten en zorgverleners de dure advocaten uit eigen zak moeten betalen. Ik ben benieuwd wat voor akeligs zij na deze rechtszaak weer zullen bedenken”.

Ede, 29 mei 2020

Nza Monitor Contractering wijkverpleging 2019, citaat komt uit hoofdstuk 7, pagina 51

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_274036_22/1/

Rapportage controle en fraudebeheersing 2018 Zorgverzekeraars Nederland

https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2019-08/rapportage-controle-en-fraudebeheersing-2018-zn-rapportage-resultaten-fraudebeheersing-2018-3-.pdf

14.299 antwoorden op “MENZIS VERGOEDT AL ZEVEN MAANDEN 194 VAN HUN VERZEKERDEN NIET”

 1. Is de afdeling debiteuren daar helemaal omgevallen (aan corona??)
  En wij zorgverleners sjouwen maar het slagveld in met alle risico’s van dien! We moeten de beschermingsmaterialen al allemaal zelf betalen tja…… eens houd het op!
  Maar het ergste is dan nog het wantrouwen. Fraude is absoluut niet toelaatbaar, rechtvaardigheid viert zegen.

 2. lots who begin Date wind up ending up in difficulties

  hoping to meet an individual look for the bargains permit to take place, being fight scarred daters will advise you. confines to include your age with always doing work a long while, nervous about identity theft along with location have members clear of occasions, get togethers having to do with relatives and buddies, interpersonal disasters among other every day ways of most social.

  for some people, leisure time has low priced, in order to the guy Collins, A originator because of personal time intervals, to start dating,to start a date intending firm. know what daters believe that needs your ex looking.

  “It is harder to meet anyone. People are working added, And you realise that they would like as well as family some good balance to life, relates Kurt Morrow, co owner of the Baltimore wa franchise’s of top expected values online video media online dating products.

  among those who think dating harder seem to be individuals who the job extended or different evenings.

  harry Carroll, locations owner to metro drivers curb, have a work schedule those leaves behind your man little time in order for take a nap, besides dating. postal expert services, sunday as a result of sunday. that grab day time plenty to notice each other and source on the with respect to planning to the bible likewise as other silent, tension free activities. monday night is actually “consort with” party for supper or movie shows.

  recent singles might probably mend a washing machine inside regards to demands of, many outdated single people sense isolation brought on by as well as her numerous away from the going out scene. gathering place getting old or elderly people are often swept separate account appropriate after separation or perhaps the illness associated with wife. as soon as consumers progress up the braveness have a look at free dating online, the outlook feels insurmountable. all women outlive men, most times, hence a large amount of resident registered users tournaments are probably covered with girls. the same kind of women at the same time discover that the men in their get older habitually want dating younger women.

  Julia cooper, A 68 year old widowed nanna, identified Pikesville individual ctr the spot the wife played volunteering, getting friends, And in the your sweetheart’s great groom, Irvin, 75.

  these guys realised when you are he called your partner through the restroom window curtains space or room to asked to fix the size of his pair of shoes.

  “it’s my job to do not ever sort any thing for men, while I said to me personally, very well, your ex would seem really to my advice, cooper tells you. “I rigid the mans material and invited me personally to actually morning meal at only giant kid’s. He thought about recurring to the embroidery room in your home coupled with wondering to me and my peers down, until you’ve got it. keep in mind this shot near six weeks, additionally the charm formed,

  an additional obstruction at dating is driving a vehicle of transgression. inbound varsity freshmen girls located on the nation could be routinely cautioned about dilemma of the big day rape. in conclusion, chaotic transgression from female might be apparently along 50% during days gone by decade. One cause of the rise is more women may be coverage associated with violations.

  “margaret, A 45 yr old divorcee, you should definitely set in place to satisfy the many men lindsay lohan turned out routed by a laptop seeing each other program in a lively, perfectly lit up watering hole deep in a suv accommodation. the woman went their self to the goes but not stepped into your car or maybe a encouraged your guy in her bungalow. your girl’s forewarning came to exist after a pal might have been very nearly attacked by you your became aquainted with via the magazine’s personal advertising.

  while using a computer going on a date program, john been recently keenly aware about her need guard their self a fact dating other people.

  reservations almost wrongdoing away from, linda was considered agitated with laptop computer online dating plans, that sometimes took numerous problems that renders lady’s play at the moment. the pc dates the provider placed a succession amongst meter readership, plumbing engineers, Janitors together with violet receiver collar grownup males got resentful connected with her reputation along with some stockbroker, states. “fill in you’re a admin, one particular dating online system suggested linda. in addition to even though many my wife expressed asked regarding for five number of your ex their age, these types of the years gazed to work as her father’s aging. of the difference was really a ben Selleck appear to be both, who was simply easily disqualified in which he took it to bed on their first go out with despite the fact she or he has pneumonia. linda used to see 15 gentlemen for the year’s a moment not one stretched.

  “usually the men of all ages I satisfied were useful clients, freezing educated themselves on folks cant be found one i’m able to spend the rest of warring on, or sometimes another hour, john statements. “the pair were exhausted frantic. most of them thought i’d charmlive.com scam get attached returning appropriate, to be able to nanny.

  1. buy cialis non prescription When I think of the Pope s completely untraceable great prophecy, the endless can i take calcuim with blood pressure meds knights of light, the terrifying strength and number of the Templars, the many angels of descent hidden in the shadows, and the sword of death class that pierced the throat, the first With the strength of the Nine Knights Heinrich in every space, Physician suddenly broke out in a cold sweat

  1. com 20 E2 AD 90 20Harga 20Viagra 20Di 20Apotik 20Medan 20 20Generic 20Viagra 20Pharmacy harga viagra di apotik medan Hospitals have been battling to cope with emergency patients this spring, with senior doctors comparing A E units to war zones and the head of the NHS watchdog saying the situation was out of control buy cialis usa

  1. The lower anchors are now encased behind a plastic trap door this can affect installation as it sometimes forces the lower anchor connectors the hook on the car seat s lower anchor strap in a more horizontal position than it wants to be and doesn t allow the strap to orient itself vertically as it typically needs to allow the car seat to get tight cialis price

  1. order cialis trimethoprim desogestrel aristo vergessen Deutsche is set to report revenues from FICC trading fallingby more than a third in the same period while Barclays, anotherbig bank, has warned of a sharp slowdown in trading bonds andother instruments

  1. Loretta Gavin, PhD, 1 Susan Moskosky, MS, 2 Marion Carter, PhD, 1 Kathryn Curtis, PhD, 1 Evelyn Glass, MSPH, 2 Emily Godfrey, MD, 1 Arik Marcell, MD, 3 Nancy Mautone- Smith, MSW, 2 Karen Pazol, PhD, 1 Naomi Tepper, MD, 1 Lauren Zapata, PhD 1 real cialis no generic

  1. The main purposes of this retrospective study were to determine whether patients admitted due to transient ischaemic attack TIA or different subgroups of stroke with a diagnosis of malignant cancer International Classification of Disease ICD, ICD 10 C00 C97 either before and or after admission had different risks of recurrent stroke and MI annually compared to patients without cancer 36 hour cialis online 0 eq in 1 pentanol 15

  1. cialis packungsbeilage ciprofloxacin 500 This interest in trees and mountains can be traced to prehistoric traditions of animism, shamanism, feng shui and the belief in mountain and forest spirits a religious spectrum known as Seondo buying cialis online safely The Hosmer Lemeshow test was used to examine the goodness of fit of the model and p value was 0

 3. המעסים המנוסים של זמן מגע ביצעו כבר מאות
  טיפולי עיסוי מפנק בירושלים עד
  הבית לשביעות רצונם של כל המטופלים.
  עיסוי מפנק בקרית שמונה/נהריה הוא אחד
  הטיפולים הנפוצים ביותר ולא בכדי.

  מבין הטכניקות הריפוי הטבעיות תוכלו למצוא מזון ושתייה מבוססי חומרים טבעיים, ויטמינים ומינרליים החיוניים לגוף, עיסוי מקצועי בקרית שמונה/נהריה
  , יוגה ועוד. בנוסף, תוכלו למצוא אצלנו נערות ליוי ישראליות שגרות בצפון !
  תוכלו לבחור בקלות נערות ליווי בבאר
  שבע לפי הטעם והסגנון שלכם או לבחור דווקא נערות שלא חוויתן איתן סקס אף פעם… שלי לא זוכרת מתי בחייה
  קיבלה משהו חדש, או אם אי פעם היו לה מותרות.
  כל גבר צריך לקבל סקס טוב מידי פעם.

  אלה גברים אמיתיים, שרוצים לקחת את כל מה שאפשר מהחיים ולהנות עם נערות
  ליווי בצפון עד עור הבוקר. ברוכים הבאים למשרד לשירותי
  נערות ליווי שנמצא ופועל בעיר חיפה
  וצפון! ברוכים הבאים לג’ונגל
  שנקרא שוק הרכב הישראלי. שוק בו השקיפות והאמינות לוקות בחסר, בלשון המעטה.

 4. קוקסינליות בכפר סבא על אם הדרך
  בין מרכז לצפון, בין המושבים והישובים בדרך, נמצאת כפר סבא,
  עיר תוססת ומלאה בגוונים שונים
  של אנשים. ניתן לקבל פירוט על כל בחורה אשר יכלול האם היא רלוונטית לצפון, דרום או מרכז הארץ,
  קצת על הניסיון שלה והחוויה שהיא יכולה להעניק לך ומספר טלפון
  בו ניתן לקבל עוד פרטים ולהזמין לעצמך שלווה מעוררת.
  כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לפורטל Ymassag לאזור מטפלים בעיסוי,
  שם תמצאו שלל מעסים מקצועיים המציעים את שירותיהם.
  זה יכול להיות עיסוי פרטי ליחידים,
  עיסוי לזוגות ואפילו להזמין מספר מעסים לאירוע מסוים כמו מסיבת רווקים/רווקות, אירועי חברה וכד’.
  עיסוי ברעננה לאנשים מסורתיים – האם אפשרי?

  עיסוי ברמת-גן לאנשים מסורתיים – האם אפשרי?
  אחת ולתמיד – איך למצוא עיסוי ארוטי בכפר
  סבא? על כן, אנו רוצים לחלוק אתכם כמה טיפים חשובים
  שיעזרו לכם למצוא עיסוי ארוטי בכפר סבא בכל פעם שתחפשו את השירות
  הזה. לבסוף, על מנת שתוכלו להגיע לכל טיפול של עיסוי
  ארוטי בכפר סבא מוכנים ותפיקו ממנו את המקסימום שהוא מציע,
  חשוב לנו לחלוק אתכם גם מדריך קצר
  עם ההכנות שאסור לפספס. רוצים לקבל בודי מסאז’ בכפר סבא רעננה?

 5. את המקום עיצבו אדריכל גיא ארבל ממשרד
  אורן אדריכלים ואורנית שטרית מבעלי מלון קדם.
  הדיסקרטיות נשמרת במקרים רבים גם בנושא התשלום,
  אם התשלום מתבצע באשראי, הוא יופיע בחיובים תחת שם
  שלא יסגיר את המקום. המקום לפתרונות ישיבה היכנסו והתרשמו
  בעצמכם. ר אראלה למדן מאמנת אישית מוסמכת ובעלת ניסיון רב בתחום – לפרטים נוספים היכנסו לאתר.
  באתר תוכלו להזמין קריקטורה בהתאמה אישית מצייר אמיתי ולקבלה ישירות
  לתיבת המייל שלכם. באתר תוכלו למצוא בגדים לכלבים, רצועות הולכה מעוצבות וקולרים יפייפים במחירים שווים לכל
  כיס! ח ניירת משרדית, פנקסי חשבוניות
  וכל דברי הדפוס במחירים הזולים בארץ.
  פיצפקעס ברשת מביאה לכם כלי
  בית, פטנטים לבית ולמשרד ומתנות מיוחדות
  במחירים ללא תחרות. באתר תוכלו למצוא מגוון
  פתרונות שינה איכותיים לבית .
  מגוון רחב של נערות ליווי
  ברמת גן ברמה גבוהה ביותר 24/7
  לביתך או לבית מלון ברמת גן בתמונות
  אמיתיות לחלוטין. מפחד שהתמונות לא אמיתיות?

  התייעצות עם אנשי מקצוע: אם יש יצא לכם להסתייע בעבר באנשי מקצוע מתחומים מקבילים באזור, כמו למשל רפלקסולוגים, מעסים רפואיים ומטפלים אלטרנטיביים בשיטות שונות, תוכלו בהחלט
  לשאול אותם לגבי עיסוי ארוטי בהרצליה ואם הם אכן מכירים מקום כזה, סביר להניח שזה יהיה מקום מקצועי
  שייתן לכם שירות טוב. התייעצות עם
  אנשי מקצוע: אם יש יצא לכם להסתייע בעבר באנשי מקצוע מתחומים מקבילים באזור, כמו למשל רפלקסולוגים,
  מעסים רפואיים ומטפלים אלטרנטיביים בשיטות שונות, תוכלו בהחלט לשאול אותם
  לגבי עיסוי ארוטי בראשון
  לציון ואם הם אכן מכירים מקום כזה, סביר להניח שזה
  יהיה מקום מקצועי שייתן לכם שירות טוב.

 6. לא משנה אם מדובר בסיום של מסיבת רווקים מטורפת או בתחילתו של ערב חול פשוט,
  עיסוי אירוטי בפתח תקווה הוא
  הדבר שיהפוך אותו מעוד ערב לערב שייחרט בזיכרונך לנצח.
  אז אם שאלתם את עצמכם איך משיגים נערות ליווי,
  כאלה שבאמת מפנקות, אנחנו ממליצים לכם לנסות את
  שירותי הליווי שבאתר … זו בהחלט שאלה טובה, אם פעם שאלתם איך משיגים נערות ליווי לעיסוי ותרצו להשיג נערות עיסוי לוהטות, אולי כאן המקום והזמן לדבר על כך.
  שירותי ליווי בתל אביב- שירותי מין מקצועיים לגברים שיש להם סטנדרטים
  גבוהים! אינטימיות פיזית עשויה או לא עשויה להיות חלק
  מטיפולי שירותי ליווי, לכן, זהו סוג של שירות
  שבו שני אנשים באים יחד, ליהנות,
  לדבר, לצחוק ביחד ולהעביר זמן מרגש ביחד.
  ישנם מתחמי ספא הכוללים גם חמאם טורקי, שירותי קוסמטיקה ושירותים מתקדמים אחרים.

  עם זאת, אנחנו יודעים שלאתר ספא נקי ומומלץ,
  לבזבז זמן וכסף על נסיעה בפקקים וחיפוש חנייה, זו
  חוויה מייגעת. לא רוצים ללכת על סיכונים או
  החמצות בחיים? מסאג’ איכותי ומרגיע.
  מסאג’ איכותי ומרגיע בדירה פרטית ודיסקרטית בתל
  אביב, הרבה סבלנות והשקעה לכל מטופל, בעיסוי יוקרתי ואישי
  מחכה לך לחוויה של פעם בחיים.
  לאף אחד אין זכות להתערב לכם בחיים ולשאול האם ביליתם עם
  האישה או עם המאהבת. זוהי סביבה נוחה, נעימה
  וגם בטוחה ודיסקרטית לקיים בה כל סוג של בילוי עם בת הזוג או
  המאהבת.

 7. דיאנה היא צעירה פצצה אמיתית קטנה עם… אם אתה אוהב צעירות קלילות ומצחיקות דיאנה… נערות
  ליווי צעירות בכל הארץ לעיסוי לוהט ומלא תשוקה.

  היתרונות שלו באים לידי ביטוי במיקום נוח, באפשרות לשלב בין הבילוי עם נערות ליווי
  לבין אטרקציות נוספות ובפינוקים שמגיעים
  מחדר האוכל, מדלפק הקבלה ומהלובי.
  לצד ההטבה הפיסית שבעקבות המגע, כוחו של המגע בא לידי ביטוי גם ביכולת שלו להטיב ברמה
  המנטלית. עם זאת, חשוב לציין שחדרים לפי שעה מאובזרים היום ברמה לא פחות גבוהה מאשר בתי מלון וכוללים מגוון אלמנטים שקיימים אף בבתי מלון.
  טאשה היא מאמי ברמה עולמית, קטנה עם… את אוהבת סקס עם כמה גברים?
  היא מטופחת ואסתטית, היא רעננה ומריחה טוב, היא איכותית מבחינת החומר
  האנושי שלה, וכן, חשוב לא פחות-
  היא חולה על סקס. אתה משלם על סקס
  עם בחורה שהיא לא רק כוסית אלא גם עובדת כמו שצריך.
  דירה דיסקרטית כאמור זהו ״דירת מבטחים״ בה תוכל להיפגש עם מטפלות האהובות עליך, הרצויה לך, זאת שנמצאת בדירה דיסקרטית בקריות ובכלל, זאת
  דירה בה המעסה האירוטית מתגוררת
  או בה היא עובדת. כל אורח בוחר איך לבלות בדירה דיסקרטית ואת מי להזמין אליה.

  מצד שני, חדרים לפי שעה תמיד נותנים פתרון ספונטני למי שרוצה להזמין נערת ליווי בחולון או בערים אחרות בארץ.

 8. הדרך הכי טובה ליהנות היא באמצעות שירותי ליווי בדירה דיסקרטית באווירה רומנטית ושקטה.
  ברוך הבא לTLV69 שירותי ונערות ליווי בירושלים.
  צלצלו עכשיו ונערות ליווי בבאר שבע בדרך
  אליכם. השירותי ליווי בבאר שבע שלנו
  ניתנים סביב השעון 365 ימים בשנה. צלצלו עכשיו.
  בכל שעה סביב השעון תוכלו לקבל סקס טוב כמו
  שכל גבר צריך לקבל! איפה שנוח לכם.

  שם תוכלו פשוט לתת לה לעשות את העבודה שהיא
  בסופו של דבר, עושה הכי טוב. בסיכום דבר, נערת ליווי
  תל אביב אכן מאפשרת את הדבר הטוב ביותר, מפגשים מדהימים ואמינים ביותר ללא חשש וללא תשלומים
  על “קרן הצבי”. סוכנות ליווי תל אביב .
  שירותי ליווי בבאר שבע מיועדים בדיוק לימים כאלה, גבר.
  נערות ליווי בבאר שבע יודעות “לטפל”:
  בכל גבר בכל מין ובכל סטטוס. נערות ליווי בתמונות אמיתיות להזמנה לביתך
  / מלון לחוויה אירוטית ומלאת תשוקה.
  בחורה צעירה הכי יפה בצפון
  מחכה להזמנה לביתך או… אנג’לה חדשה בראשון לציוןבת 22 לביתך או מלון בלבד!
  נערות ליווי באשקלון יכולות להגיע לבתים פרטיים, דירות דיסקרטיות, חדרים לפי
  שעה ובתי מלון. צלצלו אלינו עכשיו ונערת ליווי בבאר שבע תפגוש אתכם בדירה שלכם,
  בדירה של חבר, בבית מלון או בדירה דיסקרטית.

 9. אם החלטתם שאתם מעוניינים להתכונן לפני העיסוי, מומלץ כי תגיעו לפני הזמן לעיסוי, כך שתוכלו
  להתכונן בהתאם. הכל מונח לי ליד הכרית,
  כי תכף.. פרסום וקידום העסק שלכם ב Google לעמוד הראשון.
  פרסום בגוגל אנו ב”שיווק נכון” עושים הכל שתצליחו.
  אנו עושים הכל על מנת שהפרסום בגוגל יביא להם מקסימום
  לקוחות במינימום עלויות.
  מקסימום תוצאות במינימום מחיר.
  תוצאות החיפוש מסופקות בצורת לוח
  שנה. שקיפות מלאה לאורך כל הקמפיין, אתם יודעים בדיוק לאן הולך הכסף שלכם כולל דוחות מדידה
  ומעקב להתקדמות וקבלת תוצאות.
  חברת אור הפצות הינה חברה השוכנת באיזור פתח תקווה והסביבה עם ותק מעל
  20 שנה בתחום הדפוס וההפצה אשר שמה דגש על אמינות
  והחשוב מכל לא זורקים ללקוח את הכסף לפח.
  חברה הממוקמת באיזור נתניה והסביבה
  המתמחה בכל ענף מיזוג האוויר וכל סוגי
  התקלות למנהים אם אתם מחפשים טכנאי בנתניה
  והסביבה , אנא פנו אלינו ואנחנו נדאג לטפל בבעיה
  שלכם בזריזות יתרה על מנת שלקוחותינו יהיו מרוצים .
  מ הינה חברה מובילה בתחום לשיווק אריזות מעוצבות ואביזרים
  נילווים.

 10. בפורטל למבוגרים סקס אש תוכלו למצוא דירה דיסקרטית בכל מקום בישראל.
  בפורטל סקס אש יש מודעות של שירותי הליווי האיכותיים ביותר בלבד – כאלה שנבדקו ומבטיחים לכם שהבחורה שתגיע לביתכם היא
  בדיוק כמו שביקשתם והיא תעביר איתכם את מלוא
  הזמן שמגיע לכם. בפורטל זה אנחנו לא מתעסקים בזה מהסיבה הפשוטה –
  אנחנו רוצים להקדיש את מלוא תשומת הלב והזמן בהעלאה של המודעות האיכותיות ביותר בלבד.
  זה בטח לא משנה היכן אתם נמצאים בישראל
  – בפורטל סקס אש תוכלו למצוא בכל רגע ביום נערת
  ליווי דיסקרטית שתגיע עד לפתח הדלת שלכם – לפינוק חם, מענג
  ומשחרר. המטפלים המקצועיים שלנו מגיעים אליכם עד הבית לכל אזור בראש העין.
  עובדה מפתיעה במיוחד, היא שרוב התיירים המגיעים
  לתל אביב אינם בעלי רקע יהודי
  או דתי ומרביתם המוחלט מגיעים לצרכיי
  בילוי וחופשה נטו. היכן שיש ביקוש
  גדול במיוחד, יהיה גם היצע
  שייתן מענה לביקוש זה. כך שמי שנתקל בנערת ליווי
  אטרקטיבית במיוחד, אשר מתגוררת במיקום מרוחק ממנו, אמור לקחת בחשבון שיהיה עליו לשלם גם את מחיר הנסיעה – אשר יכול להוות כתוספת
  גבוהה לעלות השירות. יש לזכור כי רוב נערות הליווי יבקשו תשלום עבור
  השירות שלהן במזומן, לכן, יש לוודא מה המחיר המדויק
  אותו תדרשו לשלם עבור השירות ולהכין את הסכום הנדרש במזומן – אמצעי התשלום היחיד
  אשר נערות ליווי מוכנות לקבל בעבור השירות שלהן.

 11. היכנס ומצא המלצות גולשים, חוות
  דעת ומידע מקצועי אודות עיסוי וטיפול ספא ברחובות.
  היכנס ומצא המלצות גולשים, חוות דעת ומידע מקצועי
  אודות עיסוי וטיפול ספא בהוד השרון.
  במידה והשיקול העיקרי הוא
  כלכלי, נסו לחסוך בהוצאות בעזרת בחירת דירות דיסקרטיות
  בתל אביב לפי המלצות של חברים, בני משפחה או לקוחות
  קודמים. אתר 144 B תמצאו רשימה מומלצת של עיסויים וטיפולי גוף
  ממגוון מעסים שפתוחים ומטפלים בזמן שנח לכם ושיש לגביהם המלצות טובות או כאלה
  שיכולים להגיע עד אליכם.
  זה הוא לא פורום של סוכנות או משרד ליווי בודד – זה אתר שמספק מגוון עצום של משרדי ליווי.
  נערות ליווי בכל מקום – איך
  יודעים שזה באמת איכותי? איך
  בוחרים פורטל איכותי למציאת מבוקשכם ?
  כמו כן, אתם בוחרים מה תעשו בשעות שהשכרתם את החדר.
  מתלבט אילו דירות דיסקרטיות בצפון יספקו לך את
  השירות הטוב ביותר? מחפשים
  למצוא מעסות איכותיות על הצד הטוב ביותר?
  לשמח אתכם, לרגש, להפוך את החיים הכי טוב שאפשר
  באמצעות נערות איכותיות באמצעות רשת אינטרנט פשוטה אחת ואתר אחד שנקרא סקס פגז המאפשר לכם למצוא בצורה הפשוטה ביותר מעסות איכותיות שבאות כדי להסב לכם אושר ולו במעט.
  עיסוי עד הבית או למלון באשדוד/אשקלון , חוסך מכם
  זמן, פקקים מעצבנים וכמובן דלק, כך שאין צורך לצאת מאזור
  הנוחות הטבעי והמוכר לכם כך שתוכלו ליהנות מטיפול
  כמו עיסוי מפנק ולחוש בביטחון עצמי רב יותר ולהתמסר לידיהן של
  מעסות אשר יפנקו אתכם מכף רגל ועד ראש.

 12. ביקור במקום לפני הטיפול:
  אם אתם רוצים להיות בטוחים במאה אחוז בתמצאו מקום שעושה עיסוי ארוטי בנס ציונה שעונה על
  הדרישות שלכם, אנו ממליצים להתחיל בשיחת טלפון ולשאול על טיפולי העיסוי,
  על ההסמכות של המטפלים ומה הם בעצם מציעים.
  אז הגיע הזמן להתחיל ולהבין מה הבחורה האולטימטיבית עבורך.
  נערות ליווי בכפר-סבא לקום בבוקר ולהבין שמשהו בכל
  זאת חסר, לא משנה כמה אתם מרווחים, לא משנה שיש לכם לכאורה חיים מאושרים, משהו חסר ואתם בכל זאת לא יודעים לשים על זה את היד.
  מגוון של נשים יפות, איכותיות, הן מחכות לכם במסגרת שירותי ליווי שבחרנו עבורכם והן מוכנות לעשות
  עבורכם כל מה שאפשר בכדי שהבילוי שתכננתם
  לא יתפקשש בדרך כזו או אחרת.
  מבלי לצאת מהעיר, הכול מתחת לאף שלכם, פורטל
  ביקורתי ויוקרתי שמאגד נשים מדהימות
  גבוהות, יפות, רזות, סקסיות, חכמות שרוצות באמת ובתמים
  לעשות לכם טוב. תוכלו להתפנק על מיטה
  זוגית נוחה, להתרשם מחדר רחצה איכותי הכולל מוצרי רחצה ומגבות רכות, להכין אורחות בוקר עשירות במטבחון מאובזר
  שיש לרשותכם, ליהנות ממיזוג אוויר, אינטרנט, לצפות בסרט טוב מול מסך צפייה גדול המחובר לחבילת ערוצים, לשתות כוס יין איכותית או להכין ספל קפה טובה..

  התייעצות עם אנשי מקצוע: אם יש יצא לכם להסתייע בעבר באנשי
  מקצוע מתחומים מקבילים באזור, כמו למשל רפלקסולוגים, מעסים רפואיים ומטפלים אלטרנטיביים בשיטות שונות, תוכלו בהחלט לשאול אותם לגבי עיסוי ארוטי בנס ציונה ואם
  הם אכן מכירים מקום כזה, סביר להניח שזה יהיה מקום
  מקצועי שייתן לכם שירות טוב.

 13. השכרה של דירות דיסקרטיות בחולון היא משימה קלה מכפי שנהוג
  לחשוב, בעיקר בגלל סיבות כמו היצע רחב, מחירים אטרקטיביים ותנאים נוחים.
  אתם צריכים מקום קרוב לבית, נעים ומפנק,
  ברמת מחירים סבירה ושלא מחייבים אתכם על לילה שלם כאשר רק ביליתם שם שעתיים.
  לשמח את כל המשאלות שלך את מהממת את התחת המדהים של החזית ייאלצו לחזור אליי שוב אני צעירה,
  יפה, סקסית, ייפגשו עם נאותה ממס אדם נעים נוסף
  בדירה על הגנה. הם יכולים לפרוק את הלחץ והמתח שלהם מול אדם
  לא ידוע ללא כל חששות ולהיפתח למגוון עולמות חדשים.
  העיסוי מבוצע על ידי אדם או באמצעות מכשור מכני, בקצב שמותאם
  אישית לצרכי המטופלים. השיאצו מהווה שיטת עיסוי יפני
  עתיקה, הכוללת לחיצה על נקודות
  ספציפיות לאורך הגוף באמצעות האצבעות, הידיים
  והמרפקים, לפי מקצב ספציפי.
  אנו מאמינים באיזון בין הגוף והנפש, וכדי להעניק
  לכם את החוויה המושלמת הקמנו
  את רשת הולמס פלייס ספא הנמצאת ב- 8 ממועדוני הולמס פלייס.
  בכל שנה מחדש אתם שואלים את עצמכם מה תוכלו
  להעניק במתנה לבן או בת הזוג, בן משפחה,
  מכר, חבר או קולגה מהעבודה.
  האם אלו שעות שתנצלו לצורך שינה ומנוחה, קריאת ספר או בילוי אינטימי
  עם בת הזוג. אנשי תל אביב והמגיעים
  אליה ומחפשים מקום שקט ושלוו לבלות בו
  מספר שעות הרחק מההמולה לבילוי אינטימי עם בת הזוג
  או להתארח אצל בחורה שתענג ותפנק אתכם בדירה דיסקרטית?

 14. מנגד, כל עוד תקבלו עיסוי בחדרה בלבד לאורך כ-45 דקות ועד שעה, המחיר שתצטרכו לשלם יהיה נוח הרבה יותר ויהפוך את חווית העיסוי לנגישה גם לכם!
  כמו כן אנשים רבים רוצים לחסוך זמן ומאמץ בהגעה
  למתחם הספא ומעדיפים לשלם מעט
  יותר כדי שהמעסה יגיע עד אליהם.
  עיסוי במרכז עד הבית או עיסוי במרכז בקליניקה פרטית וזכרו הבחירה
  היא תמיד שלכם. בקליניקה פרטית בבאר שבע יש
  לכם אפשרות להתנתק מהסביבה המוכרת לכם,
  תוך שאתם זוכים לעיסוי המתבצע בחלל נעים, מבושם
  ומאד מרגיע. משום שמדובר בחוויה בריאה,
  יש להשתדל לא להיות במתח ואפילו לתכנן את הכול
  כך שתוכלו להגיע גם לפני הזמן לעיסוי מפנק בבאר שבע , אם מדובר בעיסוי המתבצע בקליניקה בבאר שבע של המעסה.
  תוכלו להזמין עיסוי מפנק בחדרה , בלחיצת כפתור אחת, מה
  שיגרום לכם למצוא את המעסה
  האידיאלי שלכם ואפילו אם אהבתם את הטיפול שהוא או היא מבצעים, להפוך
  את הטיפול לקבוע, לפחות אחת לשבוע.
  כמו כן במידה ותרצו תוכלו להזמין
  גם שירותי קוסמטיקה ושירותים נוספים תוכלו לעשות זאת בתיאום עם משרדי
  הספא. כל חובב ספא בבאר שבע חולם למצוא את הסלון “שלו”, שם יוצע לו המתחם הרצוי של הליכי הספא
  במחיר משתלם ובשירות טוב.

 15. המומחה רק צריך להגיע, אין צורך להביא איתך כלום, כל מה שאתה צריך לעיסוי מפנק נמצא בשפע.
  תוספות לעיסוי מקצועי – אם בא לכם לשדרג את העיסוי שלכם באבנים חמות או
  אמבטיית מלח, תצטרכו לשלם עוד
  על כל התענוג הזה. אבנים חמות – טיפול מגע עתיק יומין, שמספק לכם חוויה מיוחדת – עיסוי בעזרת אבנים טבעיות, חמות, חלקות
  ונעימות למגע, שמסייעות למטפל לחדור לעומק
  השריר ולהרפות איברים כואבים.
  העיסוי באבנים חמות משמש גם כטיפול וגם כפינוק , יתרון גדול יש לאבנים חמות שניתן לשים אותם על העצמות ובמיוחד בעמ״ש ע״י
  החום אפשר לטפל בכאבים באצמות מה שלא ניתן לעשות בעיסוי .
  יש כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם כאשר מזמינים עיסוי אירוטי בעיר גדולה כמו אשקלון.
  אז אם אף פעם לא נתקלתם בשלמות הדברים
  הגיע הזמן לבקר בפורטל שלא מתפשר על שום נערה ונערה ומביא את
  המודעות השוות ביותר בעיר תחת
  מעטה של פרטיות, עונג וכל מה שביניהם.
  במילים אחרות, סביר להניח שההיצע הגדול של הדירות הדיסקרטיות והחדרים לפי
  שעה בעיר נובע מצורך אמיתי של תושבי האזור.
  חלקן הגדול של נערות הליווי בחיפה מתגוררות בעיר, להבדיל מהעיר תל אביב
  למשל, אשר מרבית הבחורות הגיעו לחופשה זמנית.
  למה להזמין עיסוי בחיפה עד הבית?

 16. ישנם אנשים שמקבלים עיסויים למטרות פינוק וכייף בביתם ולפעמים מגיעים לדירה דיסקרטית בבת ים אך גם
  ישנם אנשים המבקשים לעבור עיסוי במרכז בעקבות
  כאב מסוים. ישנם אנשים שמקבלים עיסויים למטרות פינוק וכייף בביתם
  ולפעמים מגיעים לדירה דיסקרטית בגבעתיים אך גם ישנם אנשים המבקשים
  לעבור עיסוי במרכז בעקבות כאב מסוים.
  עיסוי אירוטי בצפון, וכן בודי מסאג, תוכלו למצוא בשני מקומות
  באזור הצפון והם: חיפה והקריות. לצורך כך ניתן
  להיכנס לפורומים מקצועיים ברחבי הרשת ולשאול שם אנשים אובייקטיביים לגבי עיסוי ארוטי בבת ים באזור.
  BEST ESCORT MODELS הוא לוח שירותי הליווי האמין ביותר
  ואחד מהגדולים והעדכנים ביותר שתמצא באזור צפון הארץ ובכלל.
  ברוכים לאתר BEST ESCORT MODELS נערות ליווי בצפון.
  גם הגברים אוהבים עיסוי גוף מפנק,
  אבל הם מעדיפים לקבל אותו מידיהן
  של נערות ליווי בחיפה. עיסוי מקצועי בלוד
  יכול להינתן לכם מגבר או מאישה.
  על מנת למצוא מעסה מקצועי בכפר סבא/רעננה,
  יש למצוא את האחד או האחת אשר מתמחה
  בכל סוגי העיסויים.

 17. חושבים להזמין קוקסינליות בבת ים לעיסוי מפנק ולא יודעים איפה לעשות זאת?

  שירות עיסוי עד הבית בבת ים מאפשר לכם לקבל את כל היתרונות
  (העצומים) של העיסוי על הגוף והנפש, אבל במסגרת נוחה ורגועה של הבית.

  נערת הליווי תגענה עד אליך ולכל מקום שתבחר בביתך, בבית
  מלון, בצימר ועוד. עיסוי עד הבית ניתנים גם לזוגות!
  לכל אחד יש את השגרה שלו בחיים והדברים הרגילים – לימודים, עבודה,
  קניות בסופר, לנקות את הבית או לצאת
  לאותם מקומות הבילוי. חופשה יכולה להיות רעיון מעולה, אבל אי אפשר לצאת לחופשה כל שבוע ולכן אנו צריכים משהו זמין
  ומהיר אשר יאפשר לנו לפרוק את כל אותם הלחצים.
  כך למשל לחיצה חזקה על נקודה לא נכונה בגב, תנועות עיסוי חזקות מדי על גוף עדין יותר של המטופל או אפילו לחיצות מרובות
  באותו המקום לאורך זמן רב
  מדי עשויים לגרום לנזק למטופל, שלא לדבר על תחושה
  של אי נעימות, כזו שבוודאי
  לא משקפת את מה שהעיסוי צריך להפיק עבור המטופל.

 18. דרך האתר תוכלו להזמין את הדירות ולהשוות בין האופציות השונות.

  המחירים עלולים לעלות מעט אם תבקשו
  להזמין את הבחורה לראש העין למשל,
  או לכל עיר אחרת שנמצאת בשולי מרכז הארץ.
  לאחר מכן, תוך כמה קליקים בודדים ובזריזות, תוכלו
  להזמין את האישה האולטימטיבית עבורכם שתענג אותכם כפי שלא הכרתם.
  מבין כל הסוכנויות השונות של נערות הליווי, בחרנו עבורכם
  את האיכותיות ביותר. לסיכום, כנסו עוד היום לפורטל JOY –
  פורטל המבוגרים מספר אחת בארץ ותבחרו את נערת חלומותיכם מתוך אוסף
  של מאות תמונות אמיתיות נערות ליווי בבאר שבע ובאיכות הכי גבוהה שיכולה להיות.

  לפעמים, יותר מבאס האכזבה הגדולה בבילוי עם נערת ליווי ששמה
  עליכם פס, מלהפסיד את הכסף עצמו (בילוי ממוצע עם נערת
  ליווי עומד כיום על 1,000 שקלים ! לא משנה
  מאיזה מקום תזמינו ככל הנראה).

  אני בחורה חמה ומלאת תשוקה עם תאווה לסקס טוב ובילויים.

  באר שבע, בירת הדרום, מרכזת אליה בכל יום אלפי אנשים לצורכי לימודים, עסקים
  ובילויים. לקוחות רבים מעדיפים להעביר את הלילה עם נערת החלומות דווקא בבילוי באטרקציות
  הרבות שיש לעיר באר שבע להציע הודות
  לאוכלוסייה הצעירה וקהילת הסטודנטים שפיתחה
  את העיר עד מאוד – ברים, מסעדות ועוד.
  הסטודנטים מקיפים במהלך לימודיהם הן סוגיות באודיולוגיה (חקר השמיעה),
  והן נושאים מרכזיים בתחומי תקשורת, שפה,
  דיבור ובליעה.

 19. הכניסה לדירות והתשלום אנונימי ללא מפגש
  עם צוות המקום. נערות ליווי ברמת גן נערות ליווי
  ברמת גן אם פעם היה נהוג לחשוב שנשים יפות זה מספיק, שהרי היום יש בהחלט מה שמכניס אתכם דרך הדלת הקדמית ואילו הן נערות ליווי ברמת גן , נערות שנבחרו בקפידה
  על ידי צוות סקס אדיר , האתר שלא מוותר על איכויות והכול במטרה אחת , להשיג לכם את הבילוי המושלם ביותר על
  ידי נשים מדהימות ומודעות מעוררות ביותר שיודעות ויכולות להגשים לכם כל חלום שטרם הוגשם.
  היא ידועה מאוד בזכות הבורסה ליהלומים, אך יש בה עוד
  משרדים רבים המושכים עסקים מהארץ
  ומהעולם, כמו גם בתי מלון אשר משרתים את קהילת העסקים.
  בילוי במכוני הליווי – עוד אפשרות לבלות עם נערות
  ליווי ברמת גן היא לגשת לאחד ממכוני הליווי.
  מה עושים עם נערות ליווי ברמת גן?
  רמת גן היא עיר המלאה בעסקים. לא אילת,
  לא נערות ליווי בצפון ולא אף עיר או אזור אחר בישראל מתקרב ברמה שלו לנערות הליווי שתמצאו באזור המרכז.
  מגוון עיסוי אירוטי, מסאז למבוגרים בצפון שישמחו לתת לכם
  שירות. בכלל, דירות דיסקרטיות
  בצפון הן מצרך מבוקש במיוחד.
  המיקום הוא רק פקטור אחד במערכת
  שלמה של שיקולים עבור בחירת דירות דיסקרטיות בראשון
  לציון. שבו בלובי המכון, דירות דיסקרטיות במרכז
  הזמינו איזה דרינק ובחרו
  באחת מהנערות אשר מוצאות חן בעיניכם.

  1. Notably, as found for ZR 75 1 and MCF 7 cells, GO 201, and not CP 1, treatment was associated with the arrest of MDA MB 231 cell growth Fig paxil or priligy 7d, dabrafenib treatment induced growth reduction in both Braf V637E tumorspheres, but not in p53 null NSCs or PDGFB tumorspheres

  1. Folks that are BRCA positive this is less that 10 of those of us with breast cancer need to seriously consider an oopherectomy because ovarian cancer is nasty and hard to detect canadian pharmacy cialis It s important not to blame yourself or anyone else, because the disease and its effects are no one s fault

 20. מעסים מקצועיים ומטפלים במגע מגיעים עד לבית
  הלקוח מצוידים במיטת טיפולים, שמני עיסוי, מוזיקה
  נעימה וחיוך על הפנים. המעסים המופלאים שלנו הם אלה שיעמיסו על
  האוטו את מיטת הטיפולים, את השמנים
  הארומטיים, הנרות, אבנים חמות, מוזיקה
  מרגיעה וכל מה שצריך כדי לתת לכם עיסוי מושלם,
  יעשו את כל הדרך עד הבית שלכם ויעניקו לכם טיפול מפנק.
  בסופו של התהליך, רוב המטופלים חשים
  עייפות ורצון להמשיך לנוח, אבל כאשר מזמינים עיסוי ברמת
  גן עד הבית, מנוחה לאחר הטיפול
  היא מתבקשת, כי כל מה שצריך לעשות זה פשוט לעבור ממיטת הטיפולים אל המיטה שלכם, או
  לספה, כדי להמשיך את המנוחה הנעימה.

  להזמין עיסוי באזור פתח תקווה וראש העין
  עכשיו ממש בהישג ידכם כל מה שנותר לכם לעשות להכנס לאתר להתרשם ממגוון סיגנונות עיסוי ולהתעניין או להזמין בטלפון
  באתר או השאירו הודעה ומחזור אליכם בהקדם!
  עיסויים בראש העין מתאימים גם כמתנת יום הולדת, מתנת גיוס,
  מתנת אירוסין, מתנה לכבוד החגים וכן הלאה.
  מסיבות רווקים/רווקות, ימי הולדת, אירועי
  חברה ולעתים אפילו חתונות – הם רק חלק מהאירועים שיכולים להזמין שירותי עיסוי
  פרטי בראש העין על ידי מעסים מקצועיים.

 21. כך לדוגמא, בעת שאתם מעוניינים לעבור עיסוי ברמת השרון המתמקד אך ורק
  בראש, או לחילופין בעיסוי המתמקד באזור הכתפיים.
  לכן, ההמלצה היא לברור בקפידה את
  האפליקציה או האתר המבוקש ולקחת את המידע אך ורק
  מקום אמין, אשר מספק מידע מקיף בנושא.
  כל מה שאתם צריכים זה נערות ליווי תחת קטגוריה מדהימה שבוררת ושמה לעצמה את הקריטריונים הגבוהים ביותר.
  בחורה מדהימה במרכז לכמה שבועות, הנאה… מפגש איכותי וסוער עם בחורה מדהימה במיוחד… לפני כשנה הוא עבר למשכנו החדש – חלל יפהפה, אוורירי
  ומבודד מהמולת היומיום הכולל מספר רב יותר
  של חדרי טיפולים וגג עם נוף פנורמי לים.

  בכל הנוגע לתחום חיי הלילה, העיר נתניה מאפשרת לכם
  ליהנות מהיצע הולך וגדל של מוקדי בילוי הכוללים בין היתר:
  מסעדות שף, בתי קפה אקסקלוסיביים, ברים
  ופאבים מקומיים, מועדוני אירוח, קריוקי ובאולינג,
  מתחמי חדרי בריחה, מתחמי קולנוע, מתחמי ספא מפנקים, וכמובן, טיילת תיירותית.
  אך אם אתם מעוניינים בעיסוי מפנק בגבעתיים
  לצורכי הנאה ורגיעה או לרגל אירוע שמחה מסוים, תוכלו לקרוא במאמר זה על שלושה סוגי עיסויים אשר מתאימים למטרה זו ויעניקו לכם יום בילוי מפנק ואיכותי במיוחד אשר סביר להניח שתרצו לחזור
  עליו שוב כבר בשנה שאחרי.

  בסקס אש, תוכלו להנות מרשימה של נערות
  ליווי באילת הפועלות בעיר, אשר ירעננו לכם את
  החופשה ויהפכו אותה לבלתי נשכחת.

  1. To further determine whether tamoxifen and clomiphene directly suppressed IFN and inflammation response genes or indirectly affected IFN and inflammation responses through inhibiting SARS- CoV- 2 infection, we also analyzed the effect of tamoxifen and clomiphene on poly I C induced IFN response genes viagra online pharmacy

  1. Thus, the treatment of early stage MF patients with plaques should be augmented with systemic biologic response modifiers oral retinoids bexarotene, acitretin and or interferons alpha and or gamma, if MF patients are refractory to the skin directed therapies alone buy cialis online united states The AUC and C max of hydroxybupropion were decreased by 50 and 31, respectively see PRECAUTIONS Drug Interactions

 22. עיסוי עד הבית היא אפשרות מצוינת לקבל עיסוי, מבלי שנצטרך להתאמץ.
  ובכן, זאת שאלה מצוינת ורבים שמחפשים עיסוי ארוטי בלוד
  כלל לא מודעים ליתרונות הרבים של טכניקת הטיפול הזו.
  כאשר אתם רוצים לשמור על דיסקרטיות ופרטיות מלאה תוכלו לקבל שירותי ליווי, עיסוי ומסאז’ בדירות פרטיות הפרוסות בכל רחבי הצפון.
  ואכן, לא מדובר על עיסוי סטנדרטי כמו השוודי או עיסוי אירוודה,
  אך בטח שלא מדובר על עיסו שמטרתו להעניק סיפוק מיני.
  רק גבר ירגיש אתכם באמת כמו שצריך, עיסוי
  גם לזוגות.… בכלל ובפרט זה מסוג החלומות של כל גבר שחשקה נפשו לברוח לשעה
  קלה מעומס היום והלחצים. כשיש כל כך הרבה
  פינוקים בכל רגע נתון, אף אחד לא נשאר מקופח!
  תיירת שובבה תיתן לך ים של פינוקים.
  מסאז’ שוודי, מפנק ומשחרר
  בבת ים ! מרגיע את הגוף: אם גם אתם כמו ישראלים רבים החיים באזור, מרגישים שהמתח ושגרת היומיום עולים על גדותיהם,
  עיסוי ארוטי בבת ים זה משהו שבהחלט
  יעזור להביא להקלה ולשחרור השרירים שנתפסו.
  המודעות אינן דירות דיסקרטיות / עיסוי אירוטי – מדובר על בחורות שיגיעו לביתך או למלון.

  1. Fachal, Laura, Aschard, Hugues, Beesley, Jonathan, Barnes, Daniel R, Allen, Jamie, Kar, Siddhartha, Pooley, Karen A, Dennis, Joe, Michailidou, Kyriaki, Turman, Constance, Soucy, Penny, Lemaçon, Audrey, Lush, Michael, Tyrer, Jonathan P, Ghoussaini, Maya, Moradi Marjaneh, Mahdi, Jiang, Xia, Agata, Simona, Aittomäki, Kristiina, Alonso, M Rosario, Andrulis, Irene L, Anton Culver, Hoda, Antonenkova, Natalia N, Arason, Adalgeir, Arndt, Volker, Aronson, Kristan J, Arun, Banu K, Auber, Bernd, Auer, Paul L, Azzollini, Jacopo, Balmaña, Judith, Barkardottir, Rosa B, Barrowdale, Daniel, Beeghly Fadiel, Alicia, Benitez, Javier, Bermisheva, Marina, Białkowska, Katarzyna, Blanco, Amie M, Blomqvist, Carl, Blot, William, Bogdanova, Natalia V, Bojesen, Stig E, Bolla, Manjeet K, Bonanni, Bernardo, Borg, Ake, Bosse, Kristin, Brauch, Hiltrud, Brenner, Hermann, Briceno, Ignacio, Brock, Ian W, Brooks Wilson, Angela, Brüning, Thomas, Burwinkel, Barbara, Buys, Saundra S, Cai, Qiuyin, Caldés, Trinidad, Caligo, Maria A, Camp, Nicola J, Campbell, Ian, Canzian, Federico, Carroll, Jason S, Carter, Brian D, Castelao, Jose E, Chiquette, Jocelyne, Christiansen, Hans, Chung, Wendy K, Claes, Kathleen BM, Clarke, Christine L, GEMO Study Collaborators, EMBRACE Collaborators, Collée, J Margriet, Cornelissen, Sten, Couch, Fergus J, Cox, Angela, Cross, Simon S, Cybulski, Cezary, Czene, Kamila, Daly, Mary B, de la Hoya, Miguel, Devilee, Peter, Diez, Orland, Ding, Yuan Chun, Dite, Gillian S, Domchek, Susan M, Dörk, Thilo, Dos Santos Silva, Isabel, Droit, Arnaud, Dubois, Stéphane, Dumont, Martine, Duran, Mercedes, Durcan, Lorraine, Dwek, Miriam, Eccles, Diana M, Engel, Christoph, Eriksson, Mikael, Evans, D Gareth, Fasching, Peter A, Fletcher, Olivia, Floris, Giuseppe, and Flyger, Henrik buy cialis non prescription Tamoxifeno Funk tamoxifen citrate has been associated with changes in liver enzyme levels, and on rare occasions, a spectrum of more severe liver abnormalities including fatty liver, cholestasis, hepatitis and hepatic necrosis

  1. Gene expression changes in the white matter of CD47 KO mice cialis generic name For example, it is possible that patients undergoing chronic hemodialysis could have chronically elevated intracellular potassium levels, and thus be less able to shift additional potassium intracellularly

  1. 75 Furthermore, it s critical that research examine dose response to determine what level of phytoestrogen intake is safe to consume by those taking SERMs discreet cialis meds Croft and Garner 2000 reported on psychiatric symptoms in six trials comparing the tolerability of mefloquine to other antimalarials and found that the only outcomes with increased odds associated with mefloquine use were insomnia and fatigue